Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α ́ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris