Λίστα με τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων Συστημάτων

 • Την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΟΤΚΖ «ΕΔΟΕ»

  Την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
  Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) που οργανώνει και λειτουργεί ο
  φορέας ΣΣΕΔ με την επωνυμία “Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος” και διακριτικό
  τίτλο «ΕΔΟΕ»

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.»

  Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», που αφορά στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: 6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4).

  Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στους Νομούς Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας.

  Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκταση του είναι οι νομοί: Έβρου, Δράμας, Ημαθίας, Χανίων, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας, Λέσβου, Καστοριάς και Κεφαλληνίας.

  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. οικ. 1183/19-10-2012 Απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΑΝγια την αρχική έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.  όπως αυτή είχε τροποποιηθεί  με τις με αρ. πρωτ. οικ. 924/30-4-2015 και αρ. πρωτ. οικ.  175/27-1-2017 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν.

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΕ Α.Ε.», που αφορά στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στο Ν. Έβρου

  Το ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφασίζει την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ Α.Ε. στον Νομό Έβρου, κατά τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 174/27-1-2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. ως προς τους όρους  4 και 5 της ενότητας «Γεωγραφική Εμβέλεια», οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτείνεται στο νομό Έβρου.
  2. Η συνολική γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ μετά την επέκταση του είναι οι νομοί: Έβρου, Δράμας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Χαλκιδικής.

  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 174/21-1-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν., καθώς και η  με αριθ. πρωτ. 717/7-12-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν. για την αρχική έγκριση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΒΕ Α.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 426/26-04-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν..

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.

  Το ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση των χρηματικών εισφορών των διαχειριστών ΑΕΚΚ καθώς και στη δυνατότητα αποκατάστασης δημόσιων ανενεργών λατομικών χώρων (ΑΔΑ:7Κ4Χ46ΨΟΖ-7Ξ5)

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.

  Το ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφασίζει την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ στον Νομό Μαγνησίας, κατά τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ. 686/5-4-2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.  (ΑΔΑ:71Χ646Ψ8ΟΖ-ΜΣΘ).

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Σ.Σ.Ε.Δ.«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΜΚΕ» με διακριτικό τίτλο «Α.ΑΝ.ΕΛ.»

  Το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ αποφασίζει Την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με διακριτικό τίτλο «Α.ΑΝ.ΕΛ.», που αφορά στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στους Ν. Μαγνησίας, Λάρισας και Κεφαλληνίας (ΑΔΑ:6ΞΤΔ46ΨΟΖ-0Μ4).

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Σ.Σ.Ε.Δ. «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΕ»

  Το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΕ (ΥΑ 116764/2009 (ΦΕΚ 317 Β), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με τις με αρ. πρωτ. 623/11-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΞ46Ψ8ΟΖ-ΠΓΕ) και 279/26-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ046Ψ8ΟΖ-ΝΜΚ) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, ως προς τις χρηματικές εισφορές ανακύκλωσης για τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διαχειρίζεται αυτό (ΣΣΕΔ), εκτός της κατηγορίας 5 «φωτιστικά είδη

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Σ.Σ.Ε.Δ. Α.Ε.Κ.Κ. «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.»

  Το ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.», (ΑΔΑ 7Κ4Χ46Ψ8ΟΖ-7Ξ5)

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Έγκριση του ΣΣΕΔ "Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ" με διακριτικό τίτλο "Α.Α.Ν.ΕΛ."

  Το 2013 εγκρίθηκε ΣΣΕΔ "Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ" με διακριτικό τίτλο "Α.Α.Ν.ΕΛ." (αριθμό πρωτ. 2204/12-12-2013) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων (ΑΔΑ ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ).

  Επισυναπτόμενο αρχείο
 • Τροποποίηση της έγκρισης του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ" ως προς την γεωγραφική του εμβέλεια

  Το ΔΣ του ΕΟΑΝ αποφασίζει την τροποποίηση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) με δ.τ. «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», που αφορά στην επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις Π.Ε. Ν. Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς και Λέσβου» (ΑΔΑ Ω6Ψ246Ψ8Ο2-059)

  Επισυναπτόμενο αρχείο