Σχετικά με το Μητρώο

Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων. Ειδικότερα το Ε.Μ.ΠΑ. αποσκοπεί:

α) στη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους, σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά,

β) στη σύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών με τα εθνικά μητρώα παραγωγών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ιδιαίτερα προς τους χρήστες/ καταναλωτές καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

 

Για να εισέλθετε στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών χρησιμοποιείστε την παρακάτω υπερσύνδεση:

https://empa.eoan.gr

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ  με αρ 167.4/13.05.2020 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκθέσεων για το 2019 κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και κατά αναλογία παρατείνεται  κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι τις 31/5/2020 και η  ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ των υπόχρεων που έχουν εγκεκριμένη έκθεση για το έτος 2018 και δεν έχουν κάνει έκθεση για το 2019.