Σχετικά με το Μητρώο

Ο Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων. Ειδικότερα το Ε.Μ.ΠΑ. αποσκοπεί:

α) στη συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγησή τους, σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διατίθενται στην ελληνική αγορά,

β) στη σύνδεση για ανταλλαγή πληροφοριών με τα εθνικά μητρώα παραγωγών άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) στη δημοσιοποίηση πληροφοριών ιδιαίτερα προς τους χρήστες/ καταναλωτές καθώς και προς κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

 

Για να εισέλθετε στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών χρησιμοποιείστε την παρακάτω υπερσύνδεση:

https://empa.eoan.gr

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης  του άρθρου 5, παρ 1.2. σημείο (α), της  ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016)  με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών που τηρείται στον ΕΟΑΝ στις συνθήκες ανωτέρας βίας που έχει προκληθεί από την εξάπλωση του COVID-19.
Θα ακολουθήσει απόφαση Δ.Σ. ΕΟΑΝ η οποία θα ορίσει τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Π.Α παραγωγών.