Η συμμετοχή του πολίτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των προϊόντων. Η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης, τα οφέλη που προκύπτουν και τη σημασία της εναλλακτικής διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την περαιτέρω ενεργή συμμετοχή του πολίτη.

Η ενημέρωση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και για τις κοινωνίες πολιτών, είτε αυτές είναι επίσημα θεσμοθετημένες με τη μορφή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), είτε έχουν τη μορφή Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ). Επιπλέον δράσεις, ενέργειες και νέα τους θα παρουσιάζονται στον αντίστοιχο σύνδεσμό τους.

Τέλος  χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μαζί με στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων μπορούν να αναζητηθούν αριστερά της ιστοσελίδας.