Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 3854/2010. Οι αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες:

  1. Η αρχή της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων με τη μείωση του συνολικού όγκου τους και των επικίνδυνων συστατικών τους.
  2. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
  3. Η αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκομένων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών.
  4. Η αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειμένου να αναδειχθεί η συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση (εναλλακτική διαχείριση) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.