Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) με ειδική εξουσιοδότηση: