Το μητρώο παραγωγών του Ε.Ο.ΑΝ. διασυνδέεται και με εθνικά μητρώα παραγωγών που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο της μεταξύ τους διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ε.Μ.ΠΑ και των εθνικών μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Η ακόλουθη υπερσύνδεση περιλαμβάνει τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Μητρώων Παραγωγών με στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες.

https://www.ewrn.org/national-registers/