Ενημέρωση:  Με την Υπουργική Απόφαση 15033 / 22 - 03 - 2016  ορίστηκε η Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. , όπως ορίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση υπ.αρ. 51515/26.11.2015, έχει ως εξής:

 

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αναπληρωτή τον Μπούρα Αργύρη, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).

2. Η Ευθυμιάτου Χριστίνα, Χημικός Μηχανικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Γωγάκου, Αρχιτέκτονα, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.

3. Ο Κάρδαρης Θεόδωρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΣΔΑ, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γιώργος Πασχαλίδης του Αναστασίου , Οικονομολόγος , ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.

4. Ο Χαράλαμπος Μπιλίνης, Οικονομολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον  Εμμανουήλ Βέμη του Ιωάννη, Φυσικός, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.

5. Ο  Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος του Νικολάου , Φυσικός , ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βαγγέλη Ντούβλη, Νομικό, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.

6. Η Αρφανάκου Αναστασία, Χημικός Μηχανικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλη Λιόγκα του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Χημικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υ.Π.ΕΝ.

7. Η Όλγα Καραμπίνα, Οικονομολόγος , ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ασπασία Κωσκολέτου, Ειδική Συνεργάτιδα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων , ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

8. Η Αλεξάνδρα Μέξα, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Δρ. Περιβαλλοντολόγος – Χημικός, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Μπούργο, Μηχανικό Μεταλλείων –Μεταλλουργών ΕΜΠ, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού(πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).

9. Ο Μελετίου Νικόλαος, Δήμαρχος Ασπροπύργου, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Πέππα, Δημοτικό Σύμβουλο Αμαρουσίου, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

10. Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο του Σάββα , Βιοτέχνης, Γενικό Γραμματέα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).

11. Ο Φίλιππος Κυρκίτσος, Περιβαλλοντολόγος, ορίζεται τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Χαραλαμπίδη Νίκο, Φυσικό, ως κοινοί εκπρόσωποι των Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  με ΑΔΑ: Ω3Β74653Π8-Ξ5Ξ

ΦΕΚ 872/2015:  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

όπως τροποποιηθηκε από το ΦΕΚ 178/2016, και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 182/2016