Οδηγός Σύνταξης Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης


21 Απρ 2016Οδηγός Σύνταξης Ετήσιων Απολογιστικών Εκθέσεων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, Έκδοση 2 / 21-3-2016

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να δώσει κατευθύνσεις για το αναλυτικότερο περιεχόμενο που πρέπει να έχουν οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ίσης αντιμετώπισης των εποπτευόμενων από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ.Επισυναπτόμενο αρχείο