ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Για λόγους εξυπηρέτησης των υποψηφίων αναδόχων γίνεται ανάρτηση των εγγράφων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και της Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή(word).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι :

1.Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της Παραγράφου 2.2.5, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους ικανότητα προσκομίζοντας τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία :

α) Όταν είναι Νομικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανεισμός τους δεν υπερβαίνει το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.

β) Όταν είναι φυσικά πρόσωπα, στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το εισόδημα τους των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων είναι κατ' έτος μεγαλύτερο από το εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του προϋπολογισμού των υπό ανάθεση Υπηρεσιών.

2.Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Παραγράφου 2.2.6, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν στις στήλες «Ανθρωπομήνες» και «Ποσοστό συμμετοχής» το κατά την κρίση τους ποσοστό (π.χ 65%) με το οποίο θα συμμετέχει το κάθε μέλος της Ομάδας Έργου στη συνολική εκτέλεση του Έργου.

3.Αναφορικά με τον πίνακα αναπροσαρμογής τιμής του Συγκεντρωτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, καθώς δεν προβλέπονται υπηρεσίες με αναπροσαρμογή τιμής δεν απαιτείται η συμπλήρωση.

Επισυναπτόμενο αρχείο