ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


28 Μαρ 2018

Αντικείμενο  του διαγωνισμού είναι ο προσδιορισμός της σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), τόσο κατά βάρος όσο και κατ΄όγκο, που παράγονται σε τρεις περιοχές της Ελληνικής επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Οι περιοχές αυτές είναι:

Ο προσδιορισμός της σύστασης των ΑΣΑ σε επιμέρους υλικά θα γίνει με τη μέθοδο των Δειγματοληψιών και Αναλύσεων σε ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα και με δομημένη και επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Οι δειγματοληψίες θα λάβουν χώρα σε δύο διαφορετικές εποχές του έτους, μεταξύ των οποίων θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε η θερινή περίοδος.

Αρχείο: ΤΕΥΔ για Διαγωνισμό Σύστασης ΑΣΑ 2018

Αρχείο: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης των ΑΣΑ

Επισυναπτόμενο αρχείο: Τεύχος Διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών

Επισυναπτόμενο αρχείο