Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 Υ.Α. «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ.


Τροποποίηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικής
απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα
διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών
(Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των
παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχεί-
ρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179),
όπως ισχύουν» (Β΄ 2454), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την αριθ. 892/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 538).Επισυναπτόμενο αρχείο