ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε.Δ.


07 Ιαν 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:  

«Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 40.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ»

Ο Ε.Ο.ΑΝ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη Διενέργεια Οικονομικού - Διαχειριστικού Ελέγχου των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.):

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2011 έως και 2017,

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, με δ.τ. Re-Battery Α.Ε. για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012 έως και 2017.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών 24/01/2019

Κείμενο Διακήρυξης (συνημμένο)

Διευκρινίσεις μετά από ερωτήματα ενδιαφερομένων

  1. Δημοσιευμένες Εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ της διακήρυξης υπάρχουν στις Ιστοσελίδες των εταιρειών https://www.sydesys.gr/ και http://www.rebattery.gr/profile/ και παλιότερες στα αντίστοιχα ΦΕΚ ΤΕΥΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
  2. Η διάρκεια του διαγωνισμού και τα όρια που τίθενται προκύπτουν από τις ανάγκες του Οργανισμού και έχουν προκύψει από την εμπειρία του Οργανισμού σε παρόμοιους ελέγχους Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.
  3. Η παράταση δεν επηρεάζει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου» και«Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης (…)» που περιλαμβάνει και τη διαδικασία της παράτασης κατά την παρα. 6.2.2.
  4. Οι εκθέσεις ελέγχου προς εταιρείες σχετικά με τον προσδιορισμό και απόδοση εισφοράς προς Συλλογικό Σύστημα Εναλλ.Διαχείρισης περιλαμβάνονται στην έννοια των απαιτήσεων για Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα ως η §2.2.5 της διακήρυξης.
  5. Απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης §2.2.7.2 ενότητα Β.4 «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 (απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: … • Στοιχεία τεκμηρίωσης της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών (π.χ. βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής, τιμολόγια παροχής υπηρεσίας).»

Επισυναπτόμενο αρχείο