Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)


05 Μαρ 2019

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  και αντικείμενο: «Παροχή εκτάκτων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (Ε.Μ.ΠΑ.)», διάρκειας 12 μηνών και εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έως 28.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Επισυναπτόμενο αρχείο