Ενημέρωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών


19 Μαρ 2020Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης  του άρθρου 5, παρ 1.2. σημείο (α), της  ΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών που τηρείται στον ΕΟΑΝ στις συνθήκες ανωτέρας βίας που έχει προκληθεί από την εξάπλωση του COVID-19.

Θα ακολουθήσει απόφαση Δ.Σ. ΕΟΑΝ η οποία θα ορίσει τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Π.Α παραγωγών.