Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοιΩς Επιθεώρηση (Audit) εννοείται η συστηματική, ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη διαδικασία για τη λήψη αρχείων, δεδομένων και πληροφοριών και η αντικειμενική αξιολόγησή τους για τον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.
Ως Έλεγχος (Inspection) εννοείται η διαδικασία 1 εξέτασης προϊόντος, διεργασίας 2 ή υπηρεσίας ή εγκατάστασης ή του σχεδιασμού τους και ο προσδιορισμός της συμμόρφωσής τους με ειδικές ή γενικές απαιτήσεις που επιβάλλει η νομοθεσία.
Σημ. 1 Η διαδικασία ή το σχήμα ελέγχου μπορούν να περιορίσουν τον έλεγχο σε απλή εξέταση (διοικητικός έλεγχος).
Σημ. 2 Ο έλεγχος διεργασιών μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικό, εγκαταστάσεις, τεχνολογία ή μεθοδολογία.
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων (ΔΕΕ). Οι έλεγχοι έχουν ως στόχο την έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων, πριν αυτά διογκωθούν και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον περιλαμβάνουν την παροχή συστάσεων, προτάσεων ή/και βοήθειας προς τον ελεγχόμενο φορέα ή υπηρεσία, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη λύση των προβλημάτων και την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων που πιθανώς εντοπίστηκαν.

Κοινοποίηση