15 Μαρτίου, 2019 ΟΡΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

Οποιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη διύλιση απόβλητων ορυκτελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά(παρ. 18, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by pdimiel@gmail.com