Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris