Η συσκευασία ή το υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό του αποβλήτου του άρθρου 11 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’), εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.(παρ. 6, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris