Κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που υπάγεται στην έννοια του αποβλήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄383).(παρ. 7, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris