Κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει(παρ. 1, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris