Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2019/2193 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων και για την καθιέρωση μορφοτύπων στοιχείων για τους σκοπούς της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

CELEX_32019D2193_EL_TXT

 

(διαθέσιμη στον ιστότοπο    https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj?locale=el ).

 

Κοινοποίηση
Written by Nikos Koumoundouros