ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος

 

CELEX_32017R0699_EL_TXT

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris