Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) προς τους χρήστες/καταναλωτές και προς κάθε ενδιαφερόμενο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τρόπο εμφανή και ευχερώς προσβάσιμο, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των τυχόν απορρήτων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Α) Για να αναζητήσετε τα στοιχεία των παραγωγών που έχουν καταχωριστεί μέχρι σήμερα στο Μητρώο ανά προϊόν που υπόκειται σε Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ), επιλέξτε το προϊόν και θα εμφανιστεί πίνακας με τους παραγωγούς που έχουν καταχωριστεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του ΕΟΑΝ. Στον πίνακα αναφέρεται ο μοναδικός Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ) ανά παραγωγό και τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με τα οποία αυτός συμβάλλεται.

Β) Μπορείτε να αναζητήσετε εάν ένας παραγωγός (κατασκευαστής ή εισαγωγέας) συμμετέχει σε ΣΣΕΔ Συσκευασιών ή/και άλλων προϊόντων με μέρος της επωνυμίας της επιχείρησης, το ΑΦΜ ή τον αριθμό μητρώου παραγωγού (ΑΜΠ). Στον πίνακα που εμφανίζεται αναφέρονται όλα τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με τα οποία έχει συμβληθεί ο συγκεκριμένος παραγωγός.


Παρακαλώ περιμένετε
Με την εμφάνιση των δεδομένων, μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τις εμφανιζόμενες εγγραφές με μέρος της επωνυμίας ή με την αρχή του ΑΦΜ ή τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.
ΑΜΠ ΑΦΜ Παραγωγός Προϊόν ΣΕΔ
Παρακαλώ περιμένετε
ΑΜΠ ΑΦΜ Παραγωγός Προϊόν ΣΕΔ
Κοινοποίηση