Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και δεδομένων του Ε.Μ.ΠΑ. προς τους χρήστες/καταναλωτές και προς κάθε ενδιαφερόμενο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τρόπο εμφανή και ευχερώς προσβάσιμο, με την επιφύλαξη της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των τυχόν απορρήτων που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία των παραγωγών που έχουν καταχωριστεί μέχρι σήμερα στο Μητρώο, ο Αριθμός Μητρώου Παραγωγών (ΑΜΠ) που έχουν λάβει, τα προϊόντα για τα οποία έχουν εγγραφεί και τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με τα οποία συμβάλλονται.
Παρακαλώ, επιλέξτε προϊόν για να δείτε τους παραγωγούς που έχουν καταχωριστεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του ΕΟΑΝ.

Με την εμφάνιση των δεδομένων μπορείτε να φιλτράρετε τις εμφανιζόμενες εγγραφές με μέρος της επωνυμίας ή με την αρχή του ΑΦΜ.

Κοινοποίηση