Το μητρώο παραγωγών του Ε.Ο.ΑΝ. διασυνδέεται και με εθνικά μητρώα παραγωγών που τηρούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο της μεταξύ τους διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Ε.Μ.ΠΑ και των εθνικών μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Η ακόλουθη υπερσύνδεση περιλαμβάνει τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Μητρώων Παραγωγών για τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE) με στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες.

https://www.ewrn.org/national-registers/

Στην ακόλουθη υπερσύνδεση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την  εγγραφή στο Γερμανικό Μητρώο Παραγωγών   για τις συσκευασίες.

https://lucid.verpackungsregister.org/

Κοινοποίηση