Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 181504/2016 για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Μ.ΠΑ) στις 09-08-2016 η οποία αφορά στην “Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν”. Τροποποίηθηκε η υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν», (Β’2454).

Ο βασικός νόμος που ορίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία και τήρηση του ΕΜΠΑ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα είναι ο Ν. 3854/2010 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/23.06.2010). Ειδικότερα για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) και τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΗΣ&Σ) υπάρχει αντίστοιχο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει μεταφερθεί και στην εθνική νομοθεσία.

Στα είδη ΗΗΕ η οδηγία 2012/19/ΕΕ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) και ορίζει τις υποχρεώσεις των παραγωγών και διανομέων ΗΗΕ καθώς και τον τρόπο καταχώρισης και υποβολής πληροφοριών σχετικά με το μητρώο παραγωγών.

Στις ΗΣ&Σ η οδηγία 2006/66/ΕΚ έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) και ορίζει τις υποχρεώσεις των διακινητών ΗΣ&Σ όσον αφορά το μητρώο παραγωγών. Επιπλέον η οδηγία 2013/56/ΕΕ και η Απόφαση 2009/603/ΕΚ ορίζουν τα επιμέρους στοιχεία προς υποβολή για την καταχώριση των παραγωγών στο μητρώο.

Κοινοποίηση