ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχει ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο για την ανάκτηση υλικών αλλά κυρίως για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ σε πιστοποιημένες μονάδες όπου ανακτώνται υλικά όπως ο χαλκός, ο χρυσός, το ασήμι κλπ και εμποδίζεται η διαρροή στο περιβάλλον επικίνδυνων βαρέων μετάλλων όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο κ.α.Οι υψηλότερες τιμές των μετάλλων διεθνώς, σε συνδυασμό με την προώθηση της οργανωμένης συλλογής, λόγω της οδηγίας 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και της μετέπειτα οδηγίας 2012/19/ΕΕ, επέφεραν αύξηση των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Παρά τη θέσπιση κανόνων και εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου, στην Ε.Ε. μόλις το 1/3 των ΑΗΗΕ ανακυκλώνεται μέσω των εγκεκριμένων συστημάτων. Το υπόλοιπο ποσοστό είτε εξακολουθεί να πηγαίνει σε ΧΥΤΑ, είτε εξάγεται σε τρίτες χώρες, συχνά παράνομα . Μεγάλο μερίδιο των μη δηλούμενων αλλά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ, είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός της ΕΕ χωρίς τη δέουσα περιβαλλοντική φροντίδα, είτε αποστέλλεται παράνομα σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου μέρη των πολύτιμων υλικών ανακυκλώνονται κατά τρόπο επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον. Το πρόβλημα διογκώνεται από το γεγονός ότι τα ΑΗΗΕ είναι τα ταχύτερα αυξανόμενα απόβλητα στην Ε.Ε. όπου, από 8,3-9,1 εκατομμύρια τόνους το 2005, θα φτάσουν τα 12,3 εκατομμύρια τόνους, το 2020. Σήμερα αποτελούν το 4% των αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε.Στη χώρα μας η ετήσια παραγωγή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εκτιμάται στους 80.000-115.000 τόνους ετησίως . Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν προσδιοριστεί από την ελληνική νομοθεσία ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους και των σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον.Τα έσοδα από τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ε.Ε. αποτιμώνται σε περίπου 2 δις ευρώ ετησίως ενώ εκτιμάται ότι το 2020 θα ανέρχονται σε 5,6 δις ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που επιτελείται ως επί το πλείστον εντός της ΕΕ, η διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων δημιουργούν έσοδα και απασχόληση, αφού ο κλάδος είναι υψηλής έντασης εργασίας.Η επεξεργασία ΑΗΗΕ στην ΕΕ, χωρίς τις κατάλληλες διαδικασίες, προξενεί ζημιές στο περιβάλλον, ιδίως λόγω της απελευθέρωσης βαρέων μετάλλων, όπως π.χ. υδραργύρου από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και τις επίπεδες οθόνες ή μολύβδου από τις τηλεοπτικές συσκευές. Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο 2011-2020, από εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού ελευθερώνονται κατά μέσον όρο ετησίως περισσότεροι από 6.700 τόνοι αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία καταστρέφουν το όζον, με αποτέλεσμα κλιματικές ζημίες ύψους 1 δις ευρώ ετησίως.Η ακατάλληλη επεξεργασία και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστά πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων, που εκτίθενται σε άκρως τοξικές ουσίες όταν αφαιρούν τα πολύτιμα υλικά από τα ΑΗΗΕ, χωρίς μεθόδους προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Αν δεν χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, χάνονται ανακυκλώσιμα πολύτιμα μέταλλα και πλαστικές ύλες, και προκαλείται σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.Με τη σωστή διαχείριση, ελαχιστοποιούνται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα και υλικά. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, τα υλικά αυτά (ως ποσοστό του βάρους των ΑΗΗΕ) είναι:

 • Σίδηρος – ατσάλι 47,9%
 • Πλαστικό 20,6%
 • Χαλκός 7%
 • Γυαλί 5,4%
 • Αλουμίνιο 4,7%
 • Πίνακες κυκλωμάτων 3,1%
 • Υπόλοιπα 11,3%

Στην κατηγορία των υπολοίπων περιλαμβάνονται πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσός και άργυρος αλλά και επικίνδυνες ουσίες όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος κλπ.

Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ κυμαίνονται μεταξύ 50-80%, ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού, ενώ για την ανάκτησή τους τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 70-80%.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η ευθύνη για την οργάνωση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ επιβάλλεται στους παραγωγούς ΗΗΕ, δηλ. σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά προϊόντα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους, είτε αυτά προορίζονται για οικιακή (B2C) είτε για επαγγελματική χρήση (B2B). Υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο σύστημα είναι δύο επαγγελματικές κατηγορίες, οι παραγωγοί και οι διακινητές (διανομείς) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 • Παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Κάθε παραγωγός υποχρεούται να προβεί στις εξής ενέργειες:

1. να οργανώνει και να χρηματοδοτεί την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ από τα δικά του προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Οι παραγωγοί ΗΗΕ μπορούν να επιλέγουν εάν θα εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή ατομικά, με την οργάνωση εγκεκριμένου συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, ή συλλογικά, με την ένταξή τους σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.

 

2. να επισημαίνει με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου τα προϊόντα που διαθέτει στην ελληνική αγορά.

 

3. να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παραγωγών του ΗΗΕ και να εμφανίζει τον αριθμό Μητρώου του σε όλα τα νομιμοποιητικά και οικονομικά έγγραφά του (σφραγίδα της εταιρείας, Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια κλπ.).

 

4. από την 1η Ιουλίου 2006, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διαθέτει κάθε παραγωγός στην ελληνική αγορά και υπάγεται στις κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 147/2013, δεν πρέπει να περιέχει μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) σε συγκεντρώσεις υψηλότερες της μέγιστης συγκέντρωσης κατά βάρος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του ανωτέρω ΠΔ (Οδηγία RoHS). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ιδίου ΠΔ. Η συμμόρφωση των παραγωγών γίνεται με κατάθεση Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ. Ο εισαγωγέας πρέπει να ζητεί επιπλέον γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή του ΗΗΕ, προκειμένου να διασφαλίζει ότι πληροί τις υποχρεώσεις του. Ειδικότερα, για τα προϊόντα που εισάγονται από κατασκευαστές που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τη γραπτή Βεβαίωση του κατασκευαστή, η συμμόρφωση των προϊόντων βεβαιώνεται επιπλέον και επί των Τιμολογίων Αγοράς κατά την εισαγωγή τους.

 

5. να παρέχει τις πληροφορίες για τη χρήση και τις επεξεργασίες των προϊόντων που πωλεί (τα διάφορα συστατικά και υλικά και τις θέσεις των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων που υπάρχουν στον εξοπλισμό που διαθέτουν στην αγορά).

 • Διακινητές (διανομείς) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Κάθε διακινητής (διανομέας) υποχρεούται:

1. να διακινεί στην ελληνική αγορά προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.

2. κατά την παροχή νέου προϊόντος, να παραλαμβάνει από τους τελικούς χρήστες, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό.

3. να προσφέρει στους τελικούς χρήστες, στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ.

Οι τελικοί χρήστες των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ειδικούς χώρους – σημεία συλλογής ΑΗΗΕ.

Ειδικά για τη συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ κοινοποιώντας:

 • Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
 • Τον τόπο παραλαβής των ΑΗΗΕ
 • Αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση των προς απόσυρση ΑΗΗΕ

Το σύστημα σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους καθορίζει την ημερομηνία για την παραλαβή. Κατά την παραλαβή των ΑΗΗΕ η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Αποστολής στο αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, με τόπο παράδοσης που ορίζεται από το σύστημα. Το σύστημα εκδίδει στο όνομα της επιχείρησης «Βεβαίωση Παραλαβής» των ΑΗΗΕ, το οποίο χρησιμεύει στην επιχείρηση για τη διαγραφή των αποσυρόμενων ειδών από τον πάγιο εξοπλισμό της.

Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης καλύπτεται από την επιχείρηση που αποσύρει τον εξοπλισμό, εκτός εάν:

α) τα αποσυρόμενα προϊόντα αντικαθίστανται από νέο ισοδύναμου τύπου εξοπλισμό, για τον οποίο ο προμηθευτής του έχει ήδη πληρώσει χρηματική εισφορά κατά την πώλησή ή

β) είναι εξοπλισμός ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δύο (2) συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Η εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι ο εγκεκριμένος φορέας με την υπ’ αριθμό 105134/2004 (ΦΕΚ 905 Β) Υπουργική Απόφαση, (ανανέωση έγκρισης το 2011 με την υπ’ αρ. 598 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ με ΑΔΑ 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4), για την εναλλακτική διαχείριση όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών αποβλήτων (παλαιότερων συσκευών). Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν με τη μάρκα τους, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των ΑηηΕ που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004.

Για την οργάνωση της χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ συνεργάζεται:

 1. Με τους Δήμους της χώρας για την οργάνωση δημοτικών σημείων συλλογής.
 2. Με εμπόρους παλαιών μετάλλων όπου οργανώνονται σημεία συλλογής με την τοποθέτηση ειδικών κάδων. Η κατηγορία αυτή αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή συλλογής ΑΗΗΕ.
 3. Με διακινητές (διανομείς) ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπου οργανώνει σημεία συλλογής.
 4. Με οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες.
 5. Με επιχειρήσεις και δημοσίους οργανισμούς (B2B).
 6. Με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Για τις εργασίες συλλογής – μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, το σύστημα συνεργάζεται με αδειοδοτημένους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και τις άδειες που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ γίνεται σήμερα σε 8 κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε όλη τη χώρα. H μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι η πλήρης αποσυναρμολόγηση και η απορρύπανσή τους. Ειδικά η απορρύπανση των ψυγείων (ανάκτηση των CFCs) επιτυγχάνεται με εξειδικευμένες μονάδες.

 

2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Το σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ » εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με την υπ’ αριθμό 116764/2009 (ΦΕΚ 317 Β) Υπουργική Απόφαση και τον Ιούλιο του 2020 με την υπ’ αριθμό 171/ 16-07-2020 (ΑΔΑ Ω82846Ψ8ΟΖ-ΑΡ6 /22-07-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. ανανεώθηκε και επεκτάθηκε η άδεια λειτουργίας του Συστήματος αναλαμβάνοντας υπηρεσίες διαχείρισης για όλα τα είδη Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως λευκές συσκευές, οθόνες, προϊόντα τεχνολογίας, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές, φωτοβολταϊκά πλαίσια κλπ., χωρίς καμία εξαίρεση.

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., οι οποίες κατασκευάζουν, εισάγουν και διαθέτουν στην Ελληνική αγορά, Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ), απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που τους επιβάλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004, σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 

Η εμβέλεια και η δράση του συστήματος είναι Πανελλαδική και καλύπτει τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική χώρα μέσω ειδικών κάδων, αντίστοιχα, που είναι τοποθετημένοι σε 13 Περιφέρειες της χώρας. Σχεδιάζει συνεχώς τις απαιτούμενες υποδομές και αναπτύσσει συνεργασίες, για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ΑΗΗΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα, ότι όλες οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης, πραγματοποιούνται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο.

 

Ο σχεδιασμός ακολουθεί ένα δυναμικό μοντέλο υλοποίησης του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης και γίνεται βάση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τίθενται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ  προωθεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με σκοπό την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών καθώς και την αναγνώριση της περιβαλλοντικής αξίας της ορθά περιβαλλοντικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης ανά κατηγορία ΑΗΗΕ, με βάση την ΚΥΑ 23615/2014,  ορίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η ανάκτηση περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μαζί με την ανάκτηση ενέργειας.

Η επίτευξη των στόχων υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσής / προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση, δια του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, εκφραζόμενη ως ποσοστό.

Μέχρι τις 14 Αυγούστου 2018:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Έως τις 14/8/2015 15/8/2015 – 14/8/2018 Έως τις 14/8/2015 15/8/2015 – 14/8/2018
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 80% 85% 75% 80%
2. Μικρές οικιακές συσκευές 70% 75% 50% 55%
3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 75% 80% 65% 70%
4. Καταναλωτικά είδη 75% 80% 65% 70%
5. Φωτιστικά είδη 70% 75% 50% 55%
5α Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 80% 80%
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 70% 75% 50% 55%
7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 70% 75% 50% 55%
8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 70% 75% 50% 55%
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 70% 75% 50% 55%
10. Συσκευές αυτόματης διανομής 80% 85% 75% 80%

 

Μετά τις 15 Αυγούστου 2018:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας
85% 80%
 1. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2
80% 70%
 1. Λαμπτήρες
80%
 1. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50cm)
85% 80%
 1. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)
75% 55%
 1. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50cm)
75% 55%

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία που αφορούν την επίδοση της χώρας στη συλλογή και ανάκτηση ΑΗΗΕ για το έτος 2018 όπως επικυρώθηκαν κατά την 170η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. στις 25-06-2020:

Πίνακας Α.1

 

2015 2016 2017 Μ.Ο. τριετίας
Ποσότητες ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά – POM (tn) 125.136,08 130.438,25 134.420,12 129.998,15

 

 

Επίδοση χώρας στη συλλογή ΑΗΗΕ έτους 2018 Ποσότητες (tn)
Μέσο ετήσιο βάρος βάρος ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη (tn) 129.998,15

 

Ποσότητες ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν μέσω των ΣΣΕΔ 58.039,84

 

Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 56.702,53

 

97,7%
Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης 1.337,31

 

2,3%
Επίδοση Συλλογής ΑΗΗΕ (%) ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά (POM) κατά τα προηγούμενα τρία έτη 44,65%
Στόχος συλλογής ( Άρ. 7, ΚΥΑ 23615/2014) 45%

 

 

Πίνακας Α.2

Επίδοση 2018 ως προς την ανάκτηση κι ελάχιστος στόχος (Παράρτημα V, ΚΥΑ 23615/2014)

 

Κατηγορία προϊόντος Στόχος ανάκτησης Ποσοστό Ανάκτησης Στόχος επαναχρησιμοποίησης & ανακύκλωσης Ποσοστό Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
% % % %
1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 85% 88,43% 80% 82,25%
2. Μικρές οικιακές συσκευές 75% 78,57% 55% 71,74%
3. Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών 80% 83,84% 70% 74,84%
4α. Καταναλωτικά είδη 80% 80,40% 70% 77,04%
4β. Φωτοβολταϊκά πλαίσια 80% 70%
5. Φωτιστικά είδη 75% 99,20% 55% 90,78%
5α. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων 80% 85,34%
6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 75% 84,26% 55% 74,15%
7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 75% 79,81% 55% 62,29%
8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 75% 90,33% 55% 79,35%
9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 75% 88,74% 55% 77,76%
10. Συσκευές αυτόματης διανομής 85% 99,89% 80% 93,55%

Τα στοιχεία έχουν προέλθει από τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για το έτος 2018 των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» και «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ», καθώς επίσης και από στοιχεία που υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.ΑΝ. από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Οδηγία (ΕΕ) 2024/884

Οδηγία (ΕΕ) 2024/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (διαθέσιμη στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj/ell

OJ_L_202400884_EL_TXT

 

Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2019/2193

Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2019/2193 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων και για την καθιέρωση μορφοτύπων στοιχείων για τους σκοπούς της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

CELEX_32019D2193_EL_TXT

 

(διαθέσιμη στον ιστότοπο    https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2193/oj?locale=el ).

 

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150……….

Συννημένο

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)…

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του

κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)….

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1651_4382Β_22.9.2021

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018,

για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά

με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(L 150)…

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22.9.2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος

 

CELEX_32017R0699_EL_TXT

Απόφαση 2006/690/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2018/849/ΕΚ

Τροποποιημένη Οδηγία  2006/66/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)

Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις

Συνημμένο

Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/A/14-4-2014)

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Ειδικότερα το άρθρο 64

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ οικ. 11560/22-2-2013

Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό SHREDDER (OTKZ, AHHE)

Συνημμένο

Οδηγία 2012/19/ΕΕ

Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

ΥΑ αρ.οικ. 133480 (ΦΕΚ 2711/Β/15-11-2011)

Τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004

Συνημμένο

Οδηγία 2011/65

Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Συνημμένο

Απόφαση 2008/385/ΕΚ

Για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2008/35/ΕΚ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/691/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/692/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/310/ΕΚ

Για τροποποίηση, με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/3-2-2006)

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α ́ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003

Συνημμένο

Απόφαση 2005/747/ΕΚ

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Απόφαση 2005/717/ΕΚ

Για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2005/618/EK

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 & 2002/96

Συνημμένο

Οδηγία 2003/108/ΕΚ

Για τροποποίηση οδηγίας 2002/96 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών

Συνημμένο

Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2002/95/ΕΚ

Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Κοινοποίηση