Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτηρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών. Οι διαφορετικοί ορισμοί που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία συγκρίσεων μεταξύ των χωρών.Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους.Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτή η κατηγορία αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, εάν δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον.Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως (Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ 2006), αλλά βαίνουν συνεχώς μειούμενες λόγω της κρίσης στον κλάδο κατασκευών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

Αυτή τη στιγμή (30.6.2021) δραστηροποιούνται 12 εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με ποσοστό κάλυψης της χώρας 90.54%

(τελευταία ενημέρωση 30.6.2021)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται στα απόβλητα που δημιουργούνται τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:·         της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση  πρωτογενών πρώτων υλών και·         της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τουςΣτην ΚΥΑ 36259/2010 περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και ειδικότερα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή / μεταφορά και την επεξεργασία / αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.Επίσης υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα οργάνωσης και ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2939/01 και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επί πλέον αναφέρονται οι γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενώ προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ).Τέλος διατυπώνονται οι τελικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες εργασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, στην ενημέρωση του κοινού, στην υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές στην αρμόδια αρχή, στους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ και στην επιβολή κυρώσεων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά παράβαση της ΚΥΑ.Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της εν λόγω ΚΥΑ, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Προς διευκόλυνση των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ, ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν πατώντας  εδώ.

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 21.4/2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 456Α46Ψ8ΟΖ-173) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια με τις τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ: α) με  την υπ’ αριθ. 57.5/2014  απόφαση (ΑΔΑ: 7ΜΘ446Ψ8ΟΖ-ΖΛ0) εγκρίθηκε τροποποίηση χρηματικών εισφορών και επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειά του στους νομούς: Δράμας, Καβάλας και Ηρακλείου, β) με την υπ’ αριθ. 79.3/2016 απόφαση (ΑΔΑ: 61ΒΓ46Ψ8ΟΖ-ΛΧΕ) εγκρίθηκε νέα επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις ΠΕ Ροδόπης, Ξάνθης και Σερρών και γ) με την υπ΄αριθμ. 90.6/2017 (ΑΔΑ: 733Η46Ψ8ΟΖ-6ΕΙ) η εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτάθηκε και στον Ν. Έβρου.

Το 2019 ανανεώθηκε η έγκριση του ΣΣΕΔ  με την υπ΄αριθμ. 146.4/2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΩΔΖΜ46Ψ8ΟΖ-ΒΝ0) και τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με το Ν.4496/2017, έλαβε έγκριση επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Νάξου, Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Φλώρινας και Τρικάλων καθώς και έγκριση τροποποίησης των χρηματικών του εισφορών. Τέλος, με την απόφαση 171.4 /2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΨΟ8Υ46Ψ8ΟΖ-7ΝΟ) αναδιατυπώθηκε πλήρης η απόφαση ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ και εγκρίθηκε περαιτέρω επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Μαγνησίας και Κοζάνης.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 22.6/2011 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-ΞΗΟ) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας και την Ν.Α. Ανατολικής Αττικής.

Στη συνέχεια με τις τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ: α) με  την υπ’ αριθ. 27.5/2012  απόφαση (ΑΔΑ: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-Δ3Ξ) εγκρίθηκε η επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειά του σε όλο το Ν. Αττικής, β) με την υπ’ αριθ. 83.3/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 7Κ4Χ46Ψ8ΟΖ-7Ξ5) εγκρίθηκε τροποποίηση χρηματικών εισφορών και  δυνατότητα αποκατάστασης δημόσιων ανενεργών λατομικών χώρων και γ) με την υπ΄αριθμ. 88.5/2017 (ΑΔΑ: 71Χ646Ψ8ΟΖ-ΜΣΘ) η εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτάθηκε και στον Ν. Μαγνησίας.

Το 2019 ανανεώθηκε η έγκριση του ΣΣΕΔ  με την υπ΄αριθμ. 147.3/2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΩΑ2Ω46Ψ8ΟΖ-ΘΚΜ) και τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με το Ν.4496/2017, έλαβε έγκριση επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου, Φωκίδας και Κέας-Κύθνου καθώς και έγκριση τροποποίησης των χρηματικών του εισφορών. Με την απόφαση 171.3 /2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 6Τ5Ξ46Ψ8ΟΖ-ΦΙΘ) αναδιατυπώθηκε πλήρης η απόφαση ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ και εγκρίθηκε τροποποίηση χρηματικών εισφορών και περαιτέρω επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδος, Ζακύνθου, Ηλείας, Θήρας, Λακωνίας, Μήλου, Ρεθύμνου και Ροδόπης.

Το 2022 με την υπ’ αριθμ. 195.9/2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 93ΔΖ46Ψ8ΟΖ-0ΛΤ) τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε εκ νέου η απόφαση ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ σε συμμόρφωση με το νέο ν. 4819/2021 (ο οποίος αντικατέστησε τον ν.2939/2001 ως ίσχυε) και εξετάστηκε η υφιστάμενη αλλά και η αιτούμενη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΑΝ (απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ υπ. αριθμ. 188.1/2021). Σύμφωνα με την απόφαση 195.9/2022 η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ περιλαμβάνει πλέον: α) στην Περιφέρεια Αττικής, όλες τις ΠΕ με εξαίρεση την ΠΕ Νήσων όπου καλύπτεται μόνο η Ν. Σαλαμίνα, β) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας, γ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την ΠΕ Μαγνησίας, δ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, ε) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, στ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις ΠΕ Θήρας (μόνο τη Ν. Θήρας), ΠΕ Κέας – Κύθνου (μόνο τη Ν. Κύθνο) και την ΠΕ Μήλου (μόνο τη Ν. Σέριφο), και ζ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την ΠΕ Ροδόπης.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, κατεδαφίσεων Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 25.5/2012 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-Ζ2Σ) και γεωγραφική εμβέλεια την Περιφέρεια Αττικής.

Το 2021 ανανεώθηκε η έγκριση του ΣΣΕΔ με την υπ΄αριθμ. 177.1/2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 6Α9Ν46Ψ8ΟΖ-ΚΑΣ) και τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με το Ν.4496/2017, έλαβε έγκριση επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας στη νήσο Κω, έγκριση τροποποίησης των χρηματικών εισφορών και χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΚΕ.Μ. ΑΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 35.3/2012 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: Β43Ι46Ψ8ΟΖ-ΗΞΞ) και γεωγραφική εμβέλεια όλους τους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Στη συνέχεια με τις τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ: α) με  την υπ’ αριθ. 57.5/2014 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΧΓ46Ψ8ΟΖ-3ΓΨ) εγκρίθηκε τροποποίηση χρηματικών εισφορών και επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειάς του στους νομούς: Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Χανίων, β) με την υπ’ αριθ. 79.4/2016 απόφαση (ΑΔΑ: Ω6Ψ246Ψ8ΟΖ-059) εγκρίθηκε νέα επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις ΠΕ Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς και Λέσβου και γ) με την υπ΄αριθμ. 114.4/2018 (ΑΔΑ: 6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4) η εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτάθηκε και στις ΠΕ Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας και Κεφαλληνίας.

Το 2019 ανανεώθηκε η έγκριση του ΣΣΕΔ  με την υπ΄αριθμ. 138.3/2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΨΨ5446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ) και τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με το Ν.4496/2017, έλαβε έγκριση επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου καθώς και χορήγησης επάρκειας αποκατάστασης δημόσιων ανενεργών λατομείων.

Ακολούθησαν οι εξής τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ: α) με την απόφαση 162.3 /2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΩΨΣ046Ψ8ΟΖ-2ΒΧ) έγινε αποδεκτή τροποποίηση χρηματικών εισφορών και εγκρίθηκε περαιτέρω επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στις ΠΕ Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Μυκόνου και Γρεβενών και στην Περιφέρεια Αττικής β) με την απόφαση 169.4 /2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ Ω20346Ψ8ΟΖ-ΕΤ5) εγκρίθηκε η επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας του ΣΣΕΔ στην ΠΕ Εύβοιας,    γ) με την απόφαση 175.1 /2020 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΨΥΜΙ46Ψ8ΟΖ-ΤΩΑ)   αναδιατυπώθηκε πλήρης η απόφαση ανανέωσης της έγκρισης του ΣΣΕΔ με επέκταση της γεωγραφικής του εμβέλειας στις ΠΕ Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κω, Λήμνου, Πρέβεζας και Ρόδου, με προσθήκη προαιρετικής εφαρμογής  της εναλλακτικής διαχείρισης σε απόβλητα παραγωγής σκυροδέματος και την προσθήκη επιπλέον κωδικών ΕΚΑ στην κατηγορία αυτοδιαχειριζόμενων ΑΕΚΚ και δ) με την απόφαση 182.2 /2021 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 9Η3Ι46Ψ8ΟΖ-ΝΑΡ) η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ επεκτάθηκε στις ΠΕ Μαγνησίας, Λακωνίας, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Ευρυτανίας και Ηλείας.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 47.3/2013 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΛΓΩ46Ψ8ΟΖ-3ΝΛ) και γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήτοι τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ» και διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ.»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 45.3/2013 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων.

Στη συνέχεια με τις τροποποιητικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ: α) με  την υπ’ αριθ. 57.5/2012  απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΕΑ46Ψ8ΟΖ-ΕΗΠ) εγκρίθηκε η επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειά του στις ΠΕ Κέρκυρας, και Μεσσηνίας, β) με την υπ’ αριθ. 83.2/2017 απόφαση (6ΞΤΔ46Ψ8ΟΖ-0Μ4) εγκρίθηκε η περαιτέρω επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας στους Ν. Μαγνησίας, Λάρισας και Κεφαλληνίας.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Ανώνυμη Εταιρία» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 52.9/2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΙΗΝ46Ψ8ΟΖ-ΝΤΞ) και γεωγραφική εμβέλεια τον Ν. Αττικής.

Το 2020 ανανεώθηκε η έγκριση του ΣΣΕΔ  με την υπ΄αριθμ. 170.1/2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 66Β446Ψ8ΟΖ-ΘΕΝ) και τροποποιήθηκε σε συμμόρφωση με το Ν.4496/2017, έλαβε έγκριση επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας στην ΠΕ Ιωαννίνων, έγκριση τροποποίησης των χρηματικών εισφορών και χορήγηση επάρκειας για την αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων.

Το 2022 με την υπ’ αριθμ. 199.1/2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 9ΖΑ146Ψ8ΟΖ-ΣΒΓ) τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε εκ νέου η απόφαση ανανέωσης έγκρισης του ΣΣΕΔ σε συμμόρφωση με το νέο ν. 4819/2021 (ο οποίος αντικατέστησε τον ν.2939/2001 ως ίσχυε) και εξετάστηκε η υφιστάμενη αλλά και η αιτούμενη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΑΝ (απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ υπ. αριθμ. 188.1/2021). Σύμφωνα με την απόφαση 199.1/2022 η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ περιλαμβάνει πλέον: α) στην Περιφέρεια Αττικής, όλες τις ΠΕ με εξαίρεση την ΠΕ Νήσων όπου καλύπτεται μόνο η Ν. Σαλαμίνα, β) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τη ΠΕ Ευρυτανίας, γ) στην Περιφέρεια Ηπείρου την ΠΕ Ιωαννίνων, δ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, ε) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, στ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη ΠΕ Κέας – Κύθνου (μόνο τη Ν. Κέα) , και ζ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την ΠΕ Ζακύνθου.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ» και διακριτικό τίτλο «ΔΑΝΑΕΚΚ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 179.1/2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΡΡΣΤ46Ψ8ΟΖ-ΣΒΡ) και γεωγραφική εμβέλεια τη νήσο Ρόδο.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 182.3/2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 6ΥΙ646Ψ8ΟΖ-1ΝΓ) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 4Β του Ν.2939/2001 όπως ίσχυε, περί αυτοδίκαιης έγκρισης μετά την άπρακτη πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την οποία θεωρήθηκε εγκεκριμένο για τις ΠΕ τις οποίες είχε αιτηθεί, ήτοι τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Θήρας, Κέρκυρας, Λάρισας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Ροδόπης, Σύρου, Τήνου, Χανίων, Χίου και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

Το 2022 με την υπ’ αριθμ. 195.10/2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΡΜΓ846Ψ8ΟΖ-ΘΞ3) τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε η απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ σε συμμόρφωση με το νέο ν. 4819/2021 (ο οποίος αντικατέστησε τον ν.2939/2001 ως ίσχυε) και εξετάστηκε η υφιστάμενη αλλά και η αιτούμενη γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΑΝ (απόφαση ΔΣ ΕΟΑΝ υπ. αριθμ. 188.1/2021). Σύμφωνα με την απόφαση 195.10/2022 η γεωγραφική εμβέλεια του ΣΣΕΔ περιλαμβάνει πλέον: α) στην Περιφέρεια Αττικής, όλες τις ΠΕ με εξαίρεση την ΠΕ Νήσων όπου καλύπτεται μόνο η Ν. Σαλαμίνα, β) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας και Ευρυτανίας, γ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την Ν. Αλόννησο της ΠΕ Σποράδων και την ΠΕ Τρικάλων, δ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την ΠΕ Μεσσηνίας, ε) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τις ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, στ) στην Περιφέρεια Ηπείρου την ΠΕ Ιωαννίνων, ζ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την ΠΕ Ροδόπης και στην Περιφέρεια Κρήτης την ΠΕ Ηρακλείου.

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ελληνικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΝ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 182.1/2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 99ΔΦ46Ψ8ΟΖ-Τ3Ζ) και γεωγραφική εμβέλεια τις ΠΕ Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Τον Δεκέμβριο του 2022 με την απόφαση 200.5/12.12.2022 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 6Π3046Ψ8ΟΖ-ΗΛΠ)  , αποφασίστηκε η ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας του φορέα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. Έκτοτε ο φορέας έχει γεωγραφική εμβέλεια που καλύπτει την ΠΕ Φθιώτιδας

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ»

Πρόκειται για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 195.13/2022 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 96ΠΓ46Ψ8ΟΖ-ΥΕΖ) και γεωγραφική εμβέλεια η οποία καλύπτει: α) στην Περιφέρεια Αττικής, όλες τις ΠΕ πλην την ΠΕ Νήσων, β) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις ΠΕ Βοιωτίας και Εύβοιας,  και γ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τις ΠΕ Αργολίδας και Αρκαδίας.

 


 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Ι. Κουφίδης – Ι. Κτενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.»

Επρόκειτο για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 21.4/2012 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: Β4ΤΜ46Ψ8ΟΖ-Θ6Ω) και γεωγραφική εμβέλεια το Ν. Χαλκιδικής.

Τον Ιανουάριο του 2022 ο φορέας ΣΣΕΔ με επιστολή του δήλωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία του, ενώ ακολούθως με την απόφαση 199.7/23.11.2022 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ:Ρ2ΥΞ46Ψ8ΟΖ-ΚΓΩ), αποφασίστηκε η ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας του και η εκκίνηση της διαδικασίας της παρ. 16 του άρθρου 12 του Ν.4819/2021 περί εκκαθάρισης και συνεπακόλουθων ενεργειών.

 

 1. ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ του φορέα ΣΣΕΔ «Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ»

Επρόκειτο για Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιφερειακής εμβέλειας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 50.5/2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΙΗΔ46Ψ8ΟΖ-ΛΘΓ) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου της περιφέρειας Κρήτης.

Τον Νοέμβριο του 2021 ο φορέας ΣΣΕΔ με επιστολή του δήλωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία του, ενώ ακολούθως με την απόφαση 199.8/23.11.2022 του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: 6ΧΛΓ46Ψ8ΟΖ-ΘΛΩ), αποφασίστηκε η ανάκληση της έγκρισης λειτουργίας του και η εκκίνηση της διαδικασίας της παρ. 16 του άρθρου 12 του Ν.4819/2021 περί εκκαθάρισης και συνεπακόλουθων ενεργειών.

 


 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΕΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Έγκριση Λειτουργίας σε Περιφερειακές Ενότητες
7.1 Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
(ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ Δράμας, ΠΕ Έβρου, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Τρικάλων
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Σάμου
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Ηρακλείου
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ν. Κυκλάδων ΠΕ Νάξου
7.2 Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε.
(Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.)
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής,ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα,ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων (Ν. Αίγινα,  Ν. Σαλαμίνα)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Καρδιτσας,  ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων (Ν.Σκιάθος), ΠΕ Τρικάλων
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Χαλκιδικής
ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Λασιθίου
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ Κέας-Κύθνου (Ν. Κέα),  ΠΕ Μήλου (Ν. Σέριφος), ΠΕ Νάξου (ν. Αμοργός)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Μεσσηνίας
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ Φωκίδας
7.3 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, και Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής,ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα,ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων ( Ν. Σαλαμίνα)
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν. Κεφαλληνίας
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ Κω (Ν. Κώς)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας
7.4 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ Δράμας, ΠΕ Έβρου, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης
    ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής,ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα,ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων
    ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαϊας, ΠΕ Ηλείας
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας
    ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ Θεσπρωτίας,  ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Πρεβέζης
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλληνίας
    ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής
    ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου, ΠΕ Ρεθύμνης, ΠΕ Χανίων
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ν. Δωδεκανήσου ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Κω
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ – Ν. Κυκλάδων ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Θήρας, ΠΕ Κέας – Κύθνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Νάξου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Σύρου, ΠΕ Τήνου
   
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ Φωκίδας
7.5 Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ Ν. Ημαθίας, ΠΕ Ν. Θεσσαλονίκης, ΠΕ Ν. Κιλκίς, ΠΕ Ν. Πέλλας, ΠΕ Ν. Πιερίας, ΠΕ Ν. Σερρών, ΠΕ Ν. Χαλκιδικής
7.6 Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Λάρισας, Ν. Μαγνησίας, Σποράδων
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν. Κέρκυρας, Ν. Κεφαλληνίας
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ν. Κυκλάδων Άνδρου, θήρας, Κέας – Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας
7.7 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. (ΑΝΑΕΚΚ Α.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα, ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων (Ν. Σαλαμίνα)
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας
    ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ Ιωαννίνων
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ Κεφαλληνίας
    ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Χανίων
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ – Ν. Κυκλάδων ΠΕ Κέας – Κύθνου (Ν. Κέα), ΠΕ Μήλου ( ν. Σίφνος), ΠΕ Νάξου (Ν. Αμοργός)
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Μεσσηνίας
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ Φωκίδας
7.8 Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ν. Δωδεκανήσου ΠΕ Ρόδου (Ν. Ρόδος)
7.9 ΠΕΔΜΕΔΕ ECO Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ Ροδόπης
    ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα, ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων (Ν. Σαλαμίνα)
    ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕ Λέσβου
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας
    ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ Ιωαννίνων
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Τρικάλων
    ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ Κερκύρας
    ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Ηρακλείου
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Μεσσηνίας
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Ευρυτανίας
7.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ (ΕΣΑΝ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Φθιώτιδας
7.11 ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ (ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΠΕ Βόρειου Τομέα, ΠΕ Δυτικού Τομέα, ΠΕ Κεντρικού Τομέα, ΠΕ Νότιου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας
7.12 Σ.Α.Μ.Α. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Μαγνησίας
7.13 ΣΑΝΕ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Δυτικής Αττικής, ΠΕ Δυτικού Τομέα,  ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ Νήσων (Ν. Σαλαμίνα)
    ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας
    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ Ν. Λάρισας, ΠΕ Ν. Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων (Ν.Σκιάθος)
    ΚΡΗΤΗΣ ΠΕ Λασιθίου
    ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΠΕ Μήλου (Ν. Σέριφος)
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Μεσσηνίας
    ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Ευρυτανίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

Τα στοιχεία επικυρώθηκαν με την υπ. αριθ. 170.5 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την «επίδοση της χώρας στη εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για τα έτη 2016, 2017 και 2018» παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Έτος Εισερχόμενα ΑΕΚΚ (tn) Εξερχόμενες ποσότητες προς ανάκτηση υλικών (tn) Ενεργά ΣΕΔ ΑΕΚΚ Γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο νομών (%)
Απόβλητα Εκσκαφών ΑΚΚ Σύνολο ΑΕΚΚ Ανακύκλωση Επίχωση Σύνολο
2016 335.655 193.429 529.084 128.815 135.108 263.923 9 40,4%
2017 556.065 434.390 990.455 196.925 540.884 737.809 9 53,8%
2018 1.693.887 1.160.304 2.854.191 599.755 1.564.712 2.164.467 9 57,7%

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία προέκυψαν μετά από επεξεργασία των στοιχείων των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ ΑΕΚΚ για τα έτη 2016, 2017 και 2018, διασταύρωση των στοιχείων με άλλες πηγές (μελέτη GIZ) και επικοινωνία με τους φορείς ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ όπου κρίθηκε αναγκαίο.

ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-09-2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ … και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ειδικότερα το άρθρο 3 «Ειδική διάταξη»

Συνημμένο

Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014)

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 36 «αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979», και εντός αυτού του άρθρου 52 παράγραφος

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 4834/25-01-2013

Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)

Συνημμένο

Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012)

Νέος οικοδομικός Κανονισμός

Ειδικότερα το άρθρο 17 «Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις», παράγραφος 1

Συνημμένο

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012)

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδικότερα το άρθρο 27 «Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»

Συνημμένο

Απόφαση 2011/753/ΕΕ (L 310/25-11-2011)

Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Συνημμένο

Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 40 «Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

Συνημμένο

Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011)

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα το άρθρο 181 «Μεταλλευτικές – Λατομικές εργασίες εντός δασών – δασικών εκτάσεων»

Συνημμένο

ΚΥΑ 36259/1757/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Συνημμένο

Κοινοποίηση