Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτηρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδών. Οι διαφορετικοί ορισμοί που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία συγκρίσεων μεταξύ των χωρών.Τα ΑΕΚΚ έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για το διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη και γενικά χαμηλού κόστους.Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτή η κατηγορία αποβλήτων απορρίπτεται, καταλαμβάνοντας πολύτιμο χώρο σε χώρους υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, εάν δεν διαχωρίζονται στην πηγή, μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, με κίνδυνο να προκαλέσουν ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον.Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως (Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ 2006), αλλά βαίνουν συνεχώς μειούμενες λόγω της κρίσης στον κλάδο κατασκευών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

Αυτή τη στιγμή (30.6.2021) δραστηροποιούνται 12 εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με ποσοστό κάλυψης της χώρας 90.54%

(τελευταία ενημέρωση 30.6.2021)

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται στα απόβλητα που δημιουργούνται τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:·         της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση  πρωτογενών πρώτων υλών και·         της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τουςΣτην ΚΥΑ 36259/2010 περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και ειδικότερα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή / μεταφορά και την επεξεργασία / αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.Επίσης υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα οργάνωσης και ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2939/01 και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επί πλέον αναφέρονται οι γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενώ προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ).Τέλος διατυπώνονται οι τελικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες εργασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, στην ενημέρωση του κοινού, στην υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές στην αρμόδια αρχή, στους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ και στην επιβολή κυρώσεων σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά παράβαση της ΚΥΑ.Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της εν λόγω ΚΥΑ, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους. Προς διευκόλυνση των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ, ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν πατώντας  εδώ.

 1. «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε»με το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.»

(αριθ. πρωτ. 717/7-12-2011) με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής

αριθ. πρωτ. 1949/05-11-2014 Δράμας, Ηρακλείου, Καβάλας

αριθ. πρωτ. 174/17-01-2017  Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης,

αριθ.πρωτ.1429/3-7-2017 Έβρου

αριθ. πρωτ. 1752/14-8-2017 Π.Ε. Καστοριάς, Λήμνου, Λέσβου και Σάμου

Αριθ. Πρωτ.: 146.4/ 16-4-2019 Π.Ε. Λάρισας, Τρικάλων και Φλώρινας

Απόφαση ΔΣ 171.4 /16.7.2020 Π.Ε. Μαγνησίας, Κοζάνης

Ανανέωση έγκρισης: 146.4/16.4.2019

 

 1. “Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ”και διακριτικό τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ»

(αριθ.πρωτ. 66/18-01-2012 & αριθ.πρωτ. 426/26-04-2012) με γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Εύβοιας, Βοιωτίας και Αττικής

αριθ. πρωτ. ΕΟΑΝ 873/5-7-2017 Μαγνησίας

Αρ. Αποφ. ΔΣ 147.3/23.4.2019  Π.Ε. Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου, Κύθνου, Φωκίδας

Απόφαση ΔΣ 171.3/16.7.2020 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θήρας, Λακωνίας, Μήλου, Ρεθύμνου, Ροδόπης

Ανανέωση έγκρισης: 147.3/23.4.2019

 

 1. “Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, κατεδαφίσεων Α.Ε.”και διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» (αριθ.πρωτ. 427/26-04-2012)με γεωγραφική εμβέλεια το νομό Αττικής. Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου μετέχουν 69 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής.

Απόφαση ΔΣ 177.1/15.2.2021 νήσος ΚΩ.

Ανανέωση Έγκρισης: Απόφαση ΔΣ 177.1/15.2.2021

 

 1. «Ι. Κουφίδης – Ι. Κτενίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”με διακριτικό τίτλο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.» (αριθ.πρωτ. 1050/28-09-2012)με γεωγραφική εμβέλεια τον νομό Χαλκιδικής.

 

 1. «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.»«ΑΝΑ.ΚΕ.Μ» (αριθ. πρωτ. 1183/19-10-2012)με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής

αριθ.πρωτ. 924/30-4-2015 Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Χανίων

αριθ.πρωτ. 175/27.01.2017 Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς, Λέσβου

αριθ.πρωτ. 1381/30.4.2018 Κεφαλληνίας, Λάρισας, Φλώρινας

αριθ.πρωτ.: 138.3/15-3-2019 Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας, Χίου

Ανανέωση έγκρισης: 138.3/15.3.2019

αρ.πρωτ.162.3/27.1.2020 Π.Ε. Εύβοιας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αττικής, Μυκόνου και Γρεβενών

Αριθ.πρωτ. 548/20-02-2020 Π.Ε. Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μυκόνου, Όλες οι Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, Γρεβενών

Απόφαση ΔΣ 162.3/27-01-2020 Π.Ε. Ευβοίας

Απόφαση ΔΣ 175.1/3.12.2020 Π.Ε. Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κω, Λήμνου, Πρέβεζας και Ρόδου

Απόφαση ΔΣ 182.2/14.6.2021 Π.Ε. Μαγνησίας, Λακωνίας, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Ευρυτανίας, Ηλείας

 

 

 1. «Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ»(αριθμό πρωτ. οικ. 2174/09-12-2013) με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

 

 1. «Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ» με διακριτικό τίτλο«Α.Α.Ν.ΕΛ (αριθ.πρωτ. 2204/12-12-2013) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων

αριθμ.πρωτ. 2186/11-12-2014 Μεσσηνίας και Κέρκυρας

αριθ.πρωτ. 858/4-05-2017 Μαγνησίας, Λάρισας και Κεφαλληνίας

 

 1. «Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο«ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ»  (αριθ. πρωτ. 535/1-4-2014) με γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου

 

 1. «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ» (αριθ.πρωτ. 633/15-4-2014) με γεωγραφική εμβέλεια το Νομό Αττικής

Απόφαση ΔΣ 170.1/25-6-2020 Π.Ε. Ιωαννίνων

Ανανέωση Έγκρισης: Απόφαση ΔΣ 170.1/25.6.2021

 

 1. «Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ» με διακριτικό τίτλο «ΔΑΝΑΕΚΚ» και έδρα τη Ρόδο με γεωγραφική εμβέλεια τη νήσο Ρόδο

Έγκριση: Απόφαση ΔΣ 179.1/14.4.2021

 

 1. «Αστική Εταιρεία ΠΕΔΜΕΔΕ ECO» με διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO» με γεωγραφική εμβέλεια τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θήρας, Κέρκυρας, Λάρισας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Ροδόπης, Σύρου, Τήνου, Χανίων, Χίου και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής

Έγκριση: Απόφαση ΔΣ 182.3/14.6.2021

 

 1. «Ελληνικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Α.Μ.Κ.Ε.» με γεωγραφική εμβέλεια τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας

Έγκριση: Απόφαση ΔΣ 182.1/14.6.2021

 

7.1 Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδος Α.Ε.
(ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.)
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Β’Φάση
οδός ΔΑ9 ΟΤ49
ΤΚ 57022 Σίνδος
2310 716310

2310 795968

2310 716216 www.anabe.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Δράμας, Καβάλας, Ηρακλείου, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Νάξου, Καστοριάς, Λάρισας, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου, Φλώρινας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Κοζάνης

7.2 Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας Ε.Π.Ε.
(Σ.ΑΝ.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.)
Ιατρίδου 8, 34100 Χαλκίδα

Υποκ. Αττικής: Αχαρνών 229, 10446 Αθήνα

2221 400738

210 5200129

2221074757

210 8955289

www.sanke.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Εύβοιας, Βοιωτίας, Μαγνησίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορίνθου, Κύθνου, Φωκίδας, Όλες οι Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Ηλείας, Θήρας, Λακωνίας, Μήλου, Ρεθύμνου, Ροδόπης

7.3 Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων Α.Ε. (Σ.Ε.Δ.Π.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε.) Αγνώστων Ηρώων 92-94, 14231 Ν. Ιωνία 2130238752 2106030450 www.sedpekat.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Όλες οι Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, Κω

7.4 Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ – Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Χαλκιδικής Ο.Ε.) Ελαιοχώρια (Τ.Θ. 190) 63200 Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής 23730 23010, 22042 2373022039 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)
Χαλκιδικής
7.5 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. Γ. Φραντζή 1, 546 55 Θεσσαλονίκη  

2310 595084-5

 

2310 595084

www.anakem.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Αχαΐας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Χανίων, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Λάρισας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας, Χίου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Μυκόνου, όλες οι Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, Γρεβενών, Εύβοιας, Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κω, Λήμνου, Πρέβεζας και Ρόδου

7.6 Ψάρρας – Εναλλακτική Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. Καλλιπάτειρας 8, 56224 Εύοσμος 2310587760 2310587763 www.psarras-recycle.gr/

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

(Περιφερειακές ενότητες)

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής

7.7 Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας Α.Μ.Κ.Ε. (Α.Α.Ν.ΕΛ.) Ισμήνης 1 & Λεωνίδα 15344 Γέρακας Αττικής 2106047497 2106046544 www.aanel.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

(Περιφερειακές ενότητες)

Λακωνίας, Λάρισας ,Μαγνησίας, Σποράδων, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Όλες οι Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων

7.8 Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.(ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ) Περιοχή Καστέλι (Κόμβος Λακωνίων) 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης 28410 22096 28410 22151 dias-aekk.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Ηρακλείου, Λασιθίου

7.9 Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. (1) Γ. Πρόφη & Α.Πρίφτη 11, ΤΚ 19400, Κορωπί Αττικής –

(2) 28χλμ Αθηνών-Κορωπίου-Βάρης (Λατομείο Κυριακού)

210 6026165 210 6626143 www.anaekk.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ
(Περιφερειακές ενότητες)

Όλες οι Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, Ιωαννίνων

7.10 Δωδεκανησιακή Ανακύκλωση ΑΕΚΚ (ΔΑΝΑΕΚΚ) Πάροδος Μενεκλέους 1 ΡΟΔΟΣ 2241130751
2241122160
danaekk.gr/

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Νήσος Ρόδου

7.11 Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ασκληπιού 23 10680 ΑΘΗΝΑ  210 3614978 210 3641402

info@pedmede.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΠ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θήρας, Κέρκυρας, Λάρισας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Ροδόπης, Σύρου, Τήνου, Χανίων, Χίου και όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής
7.12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ (ΕΣΑΝ) Ροζάκη Αγγελή 30, 35131 ΛΑΜΙΑ 22310-24720 info@esan.gr

gkon@esan.gr

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΑιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας

Τα στοιχεία επικυρώθηκαν με την υπ. αριθ. 170.5 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την «επίδοση της χώρας στη εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για τα έτη 2016, 2017 και 2018» παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Έτος Εισερχόμενα ΑΕΚΚ (tn) Εξερχόμενες ποσότητες προς ανάκτηση υλικών (tn) Ενεργά ΣΕΔ ΑΕΚΚ Γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο νομών (%)
Απόβλητα Εκσκαφών ΑΚΚ Σύνολο ΑΕΚΚ Ανακύκλωση Επίχωση Σύνολο
2016 335.655 193.429 529.084 128.815 135.108 263.923 9 40,4%
2017 556.065 434.390 990.455 196.925 540.884 737.809 9 53,8%
2018 1.693.887 1.160.304 2.854.191 599.755 1.564.712 2.164.467 9 57,7%

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία προέκυψαν μετά από επεξεργασία των στοιχείων των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ ΑΕΚΚ για τα έτη 2016, 2017 και 2018, διασταύρωση των στοιχείων με άλλες πηγές (μελέτη GIZ) και επικοινωνία με τους φορείς ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ όπου κρίθηκε αναγκαίο.

ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-09-2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ … και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ειδικότερα το άρθρο 3 «Ειδική διάταξη»

Συνημμένο

Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014)

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 36 «αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979», και εντός αυτού του άρθρου 52 παράγραφος

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 4834/25-01-2013

Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα – Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)

Συνημμένο

Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012)

Νέος οικοδομικός Κανονισμός

Ειδικότερα το άρθρο 17 «Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις», παράγραφος 1

Συνημμένο

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012)

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδικότερα το άρθρο 27 «Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»

Συνημμένο

Απόφαση 2011/753/ΕΕ (L 310/25-11-2011)

Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Συνημμένο

Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011)

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 40 «Θέματα σχετικά με απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

Συνημμένο

Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011)

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα το άρθρο 181 «Μεταλλευτικές – Λατομικές εργασίες εντός δασών – δασικών εκτάσεων»

Συνημμένο

ΚΥΑ 36259/1757/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Συνημμένο

Κοινοποίηση