ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) ή αλλιώς μπαταρίες διαχωρίζονται στις επαναφορτιζόμενες και μιας χρήσης. Επίσης μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Φορητές μπαταρίες
 • Μπαταρίες αυτοκινήτων
 • Βιομηχανικές μπαταρίες

Στην Ε.Ε. κάθε χρόνο παράγονται και τελικά απορρίπτονται περίπου 160.000 τόνοι φορητών μπαταριών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 410 g το χρόνο ανά κάτοικο. Το 75% αυτής της ποσότητας είναι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, κυρίως μπαταρίες γενικής χρήσης, μπαταρίες κουμπιά και μπαταρίες λιθίου. Oι μπαταρίες κουμπιά, που περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο, υπολογίζονται στο 0,2% της παραπάνω ποσότητας. Το ποσοστό της ανακύκλωσης των φορητών μπαταριών υπολογίζεται στο 90% με μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό 20% της τελικής ποσότητας φορητών μπαταριών περιέχεται στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο περίπου 2.500 τόνοι φορητών μπαταριών, με την πλειοψηφία να ανήκει στις τύπου αλκαλικές και ψευδαργύρου άνθρακα.

Οι μπαταρίες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε 110.000 τόνους, με ένα ποσοστό περίπου 80-95% να ανακυκλώνεται. Οι μπαταρίες που αντικαθίστανται ανακυκλώνονται στο σύνολό τους ενώ ένα ποσοστό 15% περιέχεται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Αντίστοιχα οι βιομηχανικές μπαταρίες υπολογίζεται σε περίπου 200.000 τόνους, εκ των οποίων το 97% είναι συσσωρευτές μολύβδου οξέως. Οι μπαταρίες αυτές συλλέγονται στο σύνολό τους όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό ανακύκλωσής τους λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής που έχουν.

Τα είδη των ΗΣΣ είναι οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές (1606) και τα χωριστά συλλεγέντα μέρη των δημοτικών αποβλήτων (2001):

 • 160601 μπαταρίες μολύβδου
 • 160602 μπαταρίες Ni – Cd
 • 160603 μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
 • 160604 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 160603)
 • 160605 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
 • 200133 μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 160601, 160602 ή 160603 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
 • 200134 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο 200133

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη ανακύκλωση των ΗΣ&Σ σχετίζονται με τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και ιδιαίτερα το μόλυβδο που περιέχουν. Σε περίπτωση καύσης, τα μέταλλα εξαερώνονται και καταλήγουν με τη βροχή στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες. Επιπλέον η στράγγιση των υγρών σε μη στεγανοποιημένο ΧΥΤΑ μπορεί να ρυπάνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι μπαταρίες περιέχουν και διαβρωτικά οξέα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς. Επίσης κάποιες μπαταρίες και είναι εύφλεκτες είναι δυνατό να προκαλέσουν φωτιά, ειδικά αν απορρίπτονται ανεξέλεχτα σε χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Με την ανακύκλωση των ΗΣ&Σ ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως ο μόλυβδος ο οποίος ανακυκλώνεται σχετικά εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπλέον υπολογίζεται ότι γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια σε ποσοστό που φτάνει και το 80%.

Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί είναι η κάλυψη του 25% μέχρι το 2012 και του 45% μέχρι το 2016 των φορητών μπαταριών που διακινούνται κατά μέσο όρο στην ελληνική αγορά την τελευταία τριετία. Με βάση τον ετήσιο μέσο όρο, στην ελληνική αγορά, την τελευταία τριετία, ανακυκλώθηκε το 33% των φορητών μπαταριών.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο 2939/6-8-2001 (ΦΕΚ 179Α), όλοι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, είναι υποχρεωμένοι είτε να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα.

Η αδειοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή συλλογή – μεταφορά, αποθήκευση και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών υπόκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. Επιπλέον οι εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς υπόκειται στις διατάξεις ADR (ΦΕΚ 113 A /1999 και τις τροποποιήσεις του).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/28.3.2006, όταν ο συλλέκτης – μεταφορέας δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μια Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, την άδεια συλλογής – μεταφοράς χορηγεί ο Υπουργός ΠΕΝ. Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές κατά τη συλλογή – μεταφορά τους, πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στην ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) και ειδικότερα στο κεφάλαιο 9 αυτής.

Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών είναι ο Νόμος 2939/2001 και την ΚΥΑ 41624 που αντικατέστησε το Προεδρικό Διάταγμα 115/2004 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των Οδηγιών 91/157/ΕΟΚ 93/86/ΕΟΚ 98/101/ΕΚ και ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-9-2015) .

Η παραπάνω ΚΥΑ  καλύπτει όλες τις ΗΣ&Σ που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οιανδήποτε χρήση από τον καταναλωτή, την βιομηχανία ή τα μέσα μεταφοράς, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα υλικά από τα οποία συντίθενται, και τις χρησιμοποιημένες Η.Σ. και συσσωρευτές.

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2008/103/ΕΚ , όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά και την Οδηγία 2008/12/ΕΚ , όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Επίσης εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 2008/763/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής , για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ, κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες.

Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας συλλέγονται κυρίως από ηλεκτρολογεία αυτοκινήτων, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΟΤΚΖ. Εξ αυτών οι συσσωρευτές μολύβδου – οξέος ανακυκλώνονται σε εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, οι δε συσσωρευτές νικελίου – καδμίου οδηγούνται στο εξωτερικό για ανακύκλωση.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα:

 1. ΑΦΗΣ

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ’ αριθμό 106155/2004 (ΦΕΚ 1056 Β) Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του 2010, είχαν υπογραφεί 180 συμβάσεις με υπόχρεους διαχειριστές, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 95% της συνολικής αγοράς των φορητών ηλεκτρικών στηλών. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που εισάγουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και έχουν φορητές μπαταρίες ενσωματωμένες στα προϊόντα τους. Οι ενσωματωμένες αυτές μπαταρίες συλλέγονται από τα ανακυκλωτήρια των ΑΗΗΕ σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Η συλλογή γίνεται με τη χρήση δαπέδιων κάδων. Στο τέλος του 2010 περίπου 51.670 κάδοι είχαν τοποθετηθεί σε επιχειρήσεις, καταστήματα, δήμους, σχολεία, σούπερ-μάρκετ και τηλεπικοινωνίες.

Για τη συλλογή των φορητών μπαταριών κατά τη διάρκεια του χρόνου η ΑΦΗΣ ΑΕ συνεργάστηκε με 10 εταιρείες που έχουν άδεια συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών. Η ανακύκλωση των φορητών μπαταριών γίνεται σε εργοστάσια του εξωτερικού (Γαλλία και Βέλγιο) ενώ οι μπαταρίες μολύβδου οξέως ανακυκλώνονται σε 2 εργοστάσια στην Ελλάδα.

 2. ΣΥΔΕΣΥΣ 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία , με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου.

Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ’ αριθμό 106158/2004 (ΦΕΚ 1124 Β) Υπουργική Απόφαση. Αντικείμενο εργασίας αποτελεί η εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών μολύβδου – οξέως, των παρακάτω εφαρμογών:

 • Συσσωρευτές εκκίνησης
 • Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους
 • Συσσωρευτές έλξης
 • Στατικοί συσσωρευτές
 • Συσσωρευτές νικελίου καδμίου

Σημειώνεται ότι η ΣΥΔΕΣΥΣ AE παρακολουθεί και καταγράφει τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών, ενώ και το ίδιο το σύστημα ενεργοποιείται στη συλλογή – μεταφορά αυτών. Από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010), δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας να συνεργάζονται απευθείας με νόμιμους συλλέκτες -μεταφορείς με την υποχρέωση όμως να ενημερώνουν τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (υπογραφή σχετικών συμβάσεων συνεργασίας). Στο πλαίσιο αυτό η ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ για τη συλλογή και μεταφορά έχει υπογράψει συμβάσεις με 39 αδειοδοτημένες εταιρείες ενώ η ανακύκλωση γίνεται σε 7 εργοστάσια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον το σύστημα έχει υπογράψει συμβάσεις με 232 υπόχρεους εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών, οχημάτων και εξοπλισμού. Για τη συλλογή των συσσωρευτών λειτουργούν σε ολόκληρη την Ελλάδα 6.960 σημεία συλλογής.

 4. ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο « Re-Battery Α.Ε » (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011).

Η Re-Battery A.E. σύμφωνα με την απόφαση έγκρισής της, ασκεί ρόλο εποπτικό και καταγραφικό έχοντας ως βασικό στόχο την επιτήρηση και καταγραφή των εργασιών διαχείρισης των Συσσωρευτών Τέλους Κύκλου Ζωής, όπως ρητά ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Το Σύστημα λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η Re-Battery A.E. είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού, όπως ο νόμος επιβάλλει και έχει την έδρα της επί του 19oυ χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, Βαμβακιά – Ελευσίνας.

Η εμβέλεια του Συστήματος είναι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ με την υποχρέωση να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων των συσσωρευτών περιοριστικά και μόνον στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, δηλαδή μόνο εκεί όπου δεν λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός και δεν εκδηλώνεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του κύκλου της ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου οξέος (συλλέκτες, ανακυκλωτές).

Οι στόχοι του Συστήματος Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ. Re-Battery Α.Ε., ως προς τις διαχειριζόμενες ποσότητες συσσωρευτών, καθορίζονται από τη γενικότερη στρατηγική του Συστήματος καθώς και από τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί από την ΚΥΑ 41624/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010).

 5. COMBATT

Τον Φεβρουάριο 2014 εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του  συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου- οξέος και νικελίου-καδμίου πανελλαδικής εμβέλειας της εταιρείας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.» (αρ. πρωτ. ΕΟΑΝ 336/25-2-2014).

Ο ρόλος του συστήματος της COMBATT είναι επιτελικός και συντονιστικός και στοχεύει στην οργάνωση, εποπτεία, καταγραφή και έλεγχο του συνόλου των δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανικών εφαρμογών μέσω συνεργασίας με δίκτυο συλλογής αποβλήτων συσσωρευτών και την προώθησή τους σε νόμιμες και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένες λύσεις επεξεργασίας.

Η COMBATT είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως ο νόμος επιβάλλει, έχει την έδρα της στην Αθήνα και η δραστηριότητα της καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι:

 • για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 25%.
 • για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 45%.
 • η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2004-2018 προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των συστημάτων «ΑΦΗΣ» (για τις φορητές ΗΣ&Σ) και «ΣΥΔΕΣΥΣ», “ΣΕΔΙΣ-Κ” & “REBATTERY” (για τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας) που αποστέλλονται στον ΕΟΑΝ. Η εξέλιξη της ανακύκλωσης των αποβλήτων ΗΣ&Σ αποτυπώνεται παρακάτω:

 

 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων “ΣΥΔΕΣΥΣ”, “ΣΕΔΙΣ-Κ” & “REBATTERY”

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150……….

Συννημένο

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)…

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του

κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)….

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1651_4382Β_22.9.2021

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018,

για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά

με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(L 150)…

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22.9.2021

Οδηγία 2018/849/ΕΚ 14-6-2018

Τροποποιημένη Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

Συνημμένο

ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-09-2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων−κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις

Συνημμένο

Οδηγία 2013/56/ΕΕ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής.

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ οικ. 11560/22-2-2013

Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό SHREDDER (OTKZ, AHHE)

Συνημμένο

Κανονισμός ( ΕΕ ) αριθ. 493/2012

Για τον καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης και των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Συνημμένο

ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Συνημμένο

Απόφαση 2009/603/ΕΕ

Για τον καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Συνημμένο

Οδηγία 2008/103/ΕΚ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ όσον αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά

Συνημμένο

2008/763/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής

Για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ, κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες

Συνημμένο

Οδηγία 2008/12/ΕΚ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

Συνημμένο

Οδηγία 2006/66/ΕΚ

Σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ

Συνημμένο

Κοινοποίηση