Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, που ορίζει σαφείς και ποσοτικοποιημένους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Επιπλέον υποχρεώνει τους κατασκευαστές οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη, στον σχεδιασμό νέων οχημάτων, τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους, όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους.Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. όσον αφορά τα οχήματα είναι:

  • Ένας σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων σε κάποιες χώρες αποσυναρμολογούνται από μη αδειοδοτημένους χειριστές, οι οποίοι αφαιρούν τα επιθυμητά μέρη εγκαταλείποντας, χωρίς επεξεργασία, τα υπόλοιπα.
  • Κάποια αυτοκίνητα εγκαταλείπονται ή και «σταθμεύονται» μόνιμα αντί να καταλήγουν στην ανακύκλωση.

Στην Ελλάδα, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) , τον Δεκέμβριο του 2004, ο ρυθμός ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ παρουσιάζει μία αυξητική τάση. Εκτός από τους ιδιώτες κατόχους παλαιών αυτοκινήτων και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δραστηριοποιηθεί πλήρως και έχουν συμβάλει στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων από τους δρόμους των πόλεων.

Το σύστημα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ συνεργάζεται και με άλλα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, όπου παραδίδονται υλικά όπως ορυκτέλαια, ελαστικά και συσσωρευτές ενώ τα υπόλοιπα επικίνδυνα απόβλητα παραδίδονται σε εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Ένα ποσοστό, σχεδόν 75%, των ΟΤΚΖ αποτελείται από χρήσιμα μέταλλα τα οποία ανακυκλώνονται σε αντίστοιχες βιομηχανίες. Τέλος κάποια εξαρτήματα πωλούνται σαν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά (επαναχρησιμοποίηση).

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο 2β του ΠΔ 116/2004 το αργότερο την 1η Ιαουνουάριο 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ίδιων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. Οι επιπτώσεις από την μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων αφορούν τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα που εμπεριέχονται στα οχήματα. Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες.

Το όφελος της ανακύκλωσης οχημάτων είναι διπλό. Αφενός απελευθερώνεται πολύτιμος ελεύθερος δημόσιος χώρος στάθμευσης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και αποτρέπεται η διαρροή των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται σε αυτά στο περιβάλλον. Αφετέρου δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης υλικών και μετάλλων τα οποία επαναχρησιμοποιούνται.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να ανακτηθούν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων μετάλλων, όπως είναι ο χάλυβας και ο σίδηρος καθώς και πλαστικών.. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται η εξόρυξη μη ανανεώσιμων ορυκτών και κατανάλωσης ενέργειας (η ανακύκλωση μετάλλων απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους). Επιπλέον η ανακύκλωση αυτοκινήτων τροφοδοτεί τα άλλα συστήματα ανακύκλωσης (ελαστικά, μπαταρίες και ορυκτέλαια). Τέλος, σημαντικά είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών (όπου ανακτάται κυρίως ο μόλυβδος) και των καταλυτών (όπου ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα και το ρόδιο).

Από το 2004, έχει εγκριθεί η σύσταση ενός συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ( ΕΔΟΕ ), που έχει αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας των σημείων συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ στην Ελλάδα. Κάθε κάτοχος ΟΤΚΖ μπορεί, σε συνεργασία με τον Δήμο της περιοχής του ή επικοινωνώντας με την ΕΔΟΕ, να πληροφορηθεί για τις μονάδες συλλογής ή/και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ που δραστηριοποιούνται στο νομό του.

Κάθε πολίτης, κάτοχος ΟΤΚΖ, μπορεί να παραδώσει το ΟΤΚΖ μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας τα οποία έχουν σύμβαση με την ΕΔΟΕ και φέρουν κατάλληλη σύμβαση. Τα αδειοδοτημένα από την ΕΔΟΕ κέντρα έχουν αναρτημένη την πινακίδα της ΕΔΟΕ. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί είτε στα κέντρα συλλογής είτε στα κέντρα επεξεργασίας . Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους ώστε να γίνει η αποταξινόμιση και να μην χρεωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα είναι:

  • Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Πινακίδες του οχήματος
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο παραδίδοντος
  • Θεωρημένη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που το όχημα παραδίδεται από εκπρόσωπο του νόμιμου ιδιοκτήτη)

Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυτούσιο. Με τη παράδοση του αυτοκινήτου δίνεται στον κάτοχο Βεβαίωση Παραλαβής. Οχτώ μέρες μετά του αποστέλλεται ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου. (οριστική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή επεξεργασίας). Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται από το κέντρο στις αρμόδιες Αρχές.

Στη Βεβαίωση Παραλαβής και στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ΕΔΟΕ και του κέντρου παράδοσης του οχήματος. Στο Πιστοποιητικό Καταστροφής θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πρωτότυπη σφραγίδα της ΕΔΟΕ και υπογραφή εκπροσώπου του Κέντρου Επεξεργασίας.

Η εταιρία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) είναι το εγκεκριμένο σύστημα, για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ με βάση την υπ’ αριθμό 105136/2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική Απόφαση. Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.

 

Με την 158/26.11.2019 Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΟΤΚΖ «ΕΔΟΕ»

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), οι ποσοτικοί στόχοι (όπως ορίζονται στο ΠΔ 116/2004) διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:

  • Για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ορίζεται στο 85% κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσηορίζεται στο 80%.
  • Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1980, τα ποσοστά αυτά ορίζονται στο 75% για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και 70% για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος.

Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι το 2015 ώστε η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση να φτάσει το 95% και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση το 85%, κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα του έτους παραγωγής τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία για την επίδοση της χώρας στην εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ έτους 2018 όπως επικυρώθηκαν κατά την 170η / 25-6-2020 Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ:

Πίνακας 1:  Υλικά (σε τόνους ανά έτος) που προκύπτουν από την απορρύπανση και διάλυση των ΟΚΤΖ εντός της  χώρας και έχουν οδηγηθεί προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, συνολική ανάκτηση και τελική διάθεση

Υλικά από απορρύπανση & Διάλυση Επανα

χρησιμοποίηση (Α)

Ανακύκλωση (Β1) Ανάκτηση Ενέργειας (C1) Συνολική Ανάκτηση (D1=B1+C1) Τελική Διάθεση (E1)
Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές 359,54 359,54
Υγρά /(Λιπαντικά έλαια, υγρά φρένων ψυγείων, φρέον) 6,62 368,39 368,39
Φίλτρα Λαδιού 1,10 16,84 16,84
Άλλα υλικά απορρύπανσης
Καταλύτες 141,08 141,08
Μεταλλικά στοιχεία 139,00 139,00
Ελαστικά 248,00 798,84 469,16 1.268,00
Μεγάλα πλαστικά 23,00 57,80 57,80
Γυαλί 4,00 0,00 0,48
Άλλα υλικά διάλυσης (ανταλλακτικά) 7.419,30 0,00 35,75
Σύνολο 7.702,02 1.881,49 469,16 2.350,65 36,23

 

Πίνακας 2 : Υλικά (σε τόνους ανά έτος) που προκύπτουν από τον τεμαχισμό και κατατεμαχισμό ΟΤΚΖ στη χώρα και έχουν οδηγηθεί προς ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, συνολική ανάκτηση και τελική διάθεση

Υλικά από κατατεμαχισμό Ανακύκλωση (Β2) Ανάκτηση Ενέργειας (C2) Συνολική Ανάκτηση (D2=B2+C2) Διάθεση (Ε2)
Σιδηρούχα υλικά 29.531,80 29.531,80
Μη σιδηρούχα υλικά 31,70 31,70
Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού 3.956,67 3.956,67
Λοιπά 5.020,61 5.020,61 10,84
Σύνολο 34.584,11 3.956,67 38.540,78 10,84

 

Πίνακας 3: Παρακολούθηση (τμημάτων) των ΟΤΚΖ στη χώρα τα οποία έχουν εξαχθεί για περαιτέρω επεξεργασία στο εξωτερικό (σε τόνους ανά έτος)

Συνολικό βάρος των ΟΤΚΖ που εξάγονται 0
Συνολική ανακύκλωση (τμημάτων) των ΟΤΚΖ που έχουν εξαχθεί (F1) 1.189,75
Συνολική ανάκτηση (τμημάτων) των ΟΤΚΖ που έχουν εξαχθεί (F2) 1.189,75
Συνολική διάθεση (τμημάτων) των ΟΤΚΖ που έχουν εξαχθεί (F3)

 

 

 

Πίνακας 4: Συνολική επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση (σε τόνους ανά έτος) ΟΤΚΖ στη χώρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός ή εκτός χώρας

Επαναχρησιμοποίηση (Α) Συνολική ανακύκλωση (B1+B2+F1) Συνολική ανάκτηση (D1+D2+F2) Συνολική επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (X1=A+B1+B2+F1) Συνολική επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση (X2=A+D1+D2+F2)
7.702,02 37.655,35 42.081,18 45.357,37 49.783,20
Συνολικός Αριθμός (παραληφθέντων ΠΚ) ΟΤΚΖ W 47.141
Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ W1 (τόνοι) 45.971 98,67% 108,29%

Π.Δ. 58/22.08.2022 ΟΤΚΖ

Τροποποίηση των άρθρων 10 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της
18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α’ 81), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο  τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΠΔ-58-22.8.2022-OTKZ

 

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150……….

Συννημένο

ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)…

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33056/1576/2020 (ΦΕΚ 1540/Β/22.04.2020)

Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 και της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής.

Συνημμένο

Κατ΄εξουσιοδότηση Οδηγία 2020/362/ΕΕ (L 67/05.03.2020)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.

Κατ΄εξουσιοδότηση Οδηγία 2020/363/ΕΕ (L 67/05.03.2020)

Σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά  μέρη.

ΥΑ 31068/1952 (ΦΕΚ 2783/Β/12.07.2018)

Τροποποίηση  του  Παραρτήματος  II  του  άρθρου  18  του  Π.Δ.  116/2004  (Α’  81),  όπως  ισχύει,  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  2017/2096/ΕΕ  «για  την  τροποποίηση  του  παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για  τα  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Συνημμένο

Οδηγία 2018/849/ΕΕ (L 150/14.06.2018)

Για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συνημμένο

Οδηγία 2017/2096/ΕΕ (L 299/16.11.2017)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Β/01.08.2017)

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 69 «Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81)».

 

KYA 186921/1876/30-10-2016 (ΦΕΚ 3846/Β/30.11.2016)

Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004 (Α΄ 81) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 42666/1345/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1879), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2016/774/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Συνημμένο

Οδηγία 2016/774/ΕΕ (L 128/19.05.2016)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΚΥΑ 32666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/01.08.2013)

Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (945 Β’), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Οδηγία 2013/28/ΕΕ (L 135/22.05.2013)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 11560/22.02.2013

Διαχείριση μη μεταλλικού υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό (shredder) OTKZ / AHHE.

Συνημμένο

ΚΥΑ 15540/548/E103/2012 (ΦΕΚ 945/Β/27.03.2012 )

Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ 116/2004 (Α’ 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Συνημμένο

Οδηγία 2011/37/ΕΕ (L 85/31.03.2011)

Περί τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Απόφαση 2010/115/ΕΕ (L 48/25.01.2010)

Περί τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οδηγία 2008/112/ΕΚ (L345/23.12.2008)

Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Συνημμένο

Απόφαση 2008/689/ΕΚ (L 224/23.08.2008)

Περί τροποποίησης του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Οδηγία 2008/33/ΕΚ (L 81/20.03.2008)

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Συνημμένο

Απόφαση 2005/673/ΕΚ (L 254/30.09.2005)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2005/438/EK (L 152 15.6.2005)

Για τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Συνημμένο

Απόφαση 2005/437/ΕΚ (L 152/15.06.2005)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2005/293/ΕΚ (L 94/13.04.2005)

Για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης /ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης /ανακύκλωσης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2005/63/ΕΚ (L 25/28.01.2005)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/05.03.2004)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος τους κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.

Συνημμένο

Απόφαση 2003/138/ΕΚ (L 53/28.02.2003)

Για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2002/525/ΕΚ (L 170/29.06.2002)

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2002/151/ΕΚ (L 50/21.02.2002)

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους.

Συνημμένο

Απόφαση 2001/753/ΕΚ (L 282/26.10.2001)

Σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών περί της εφαρμογής της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συνημμένο

Οδηγία 2000/53/ΕΚ (L 269/21-10-2000)

Για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Συννημένο

 

Κοινοποίηση