ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η Ε.Ε. πρώτη φορά εισήγαγε μέτρα για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η Οδηγία 85/339/ΕΟΚ έθετε κανόνες για την παραγωγή, εμπορία, χρήση, ανακύκλωση και επαναπλήρωση των συσκευασιών υγρών τροφίμων καθώς και για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών. Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, ορισμένα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν τα δικά τους μέτρα στον τομέα αυτό. Κατά συνέπεια, εμφανίστηκαν αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές, μια κατάσταση που απαιτούσε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας και για την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον εκδόθηκε η οδηγία 94/62 / ΕΚ. Η οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγοντας τα εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμούς του ανταγωνισμού. Η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο έγινε με το νόμο 2939/2001, ο οποίος καθορίζει τις γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση της συσκευασίας και των αποβλήτων συσκευασίας, τους όρους έγκρισης και λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών καθώς τους αρχικούς στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο.Με την ΚΥΑ 9268/469/2007, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ,  παρέχονται κριτήρια για την αποσαφήνιση του όρου «συσκευασία», παρέχεται κατάλογος παραδειγμάτων για το τι είναι ή τι δεν πρέπει να θεωρηθεί ως συσκευασία και τίθενται νέοι υψηλότεροι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση / ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας, οι οποίοι ισχύουν από το τέλος του 2011 και εντεύθεν ως ακολούθως:

 • Το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που θα ανακτάται (ανακύκλωση, άλλη ανάκτηση υλικών, ανάκτηση ενέργειας) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% κατά βάρος.
 • Το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που θα ανακυκλώνεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55% και το πολύ 80% κατά βάρος.
 • Οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης ανά υλικό κατά βάρος είναι οι ακόλουθοι:

–          Γυαλί 60%

–          Χαρτί και χαρτόνι 60%

–          Μέταλλα 50%

–          Πλαστικά 22,5%

–          Ξύλο 15%

Με την ΚΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/2/ΕΕ, αναθεωρήθηκε ο κατάλογος παραδειγμάτων της προηγούμενης ΚΥΑ, με την προσθήκη περισσότερων παραδειγμάτων, με στόχο ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια.

Σε επίπεδο Ε.Ε., εκδόθηκε η οδηγία 2015/720/ΕΕ για τη μείωση της χρήσης των ελαφριών πλαστικών σακούλων μεταφοράς, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 27 Νοεμβρίου 2016, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έκδοση οδηγίας για τη θέσπιση νέων υψηλότερων στόχων ανάκτησης / ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Οι διαχειριστές συσκευασιών, είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν ατομικά συστήματα είτε να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Με βάση τη νομοθεσία η εισφορά σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών θα βαρύνει τον συσκευαστή και τον εισαγωγέα έτοιμων προϊόντων . Ο εξαγωγέας δεν είναι υπόχρεος.

Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τις εισαγόμενες συσκευασίες με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις. Η συμμετοχή σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την καταβολή εκ μέρους των υπόχρεων διαχειριστών, χρηματικής εισφοράς, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι στην περίπτωση συλλογικού συστήματος, διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος και προσδιορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΑΝ. Για τον σκοπό αυτό τα προς έγκριση συστήματα καταθέτουν φάκελο, ο οποίος πρέπει να πληροί κατ΄ ελάχιστον μια σειρά γενικών προδιαγραφών που έχει υιοθετήσει η ΕΠΕΔ (συνεδρίαση ΕΠΕΔ της 5ης Φεβρουαρίου 2002).

Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

 

2. Στοιχεία που αφορούν στον διαχειριστή συσκευασιών. Συγκεκριμένα:

 1. Πλήρη στοιχεία του διαχειριστή/συμμετεχόντων διαχειριστών συσκευασιών, ο οποίος υποβάλλει ατομικό/συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
 2. Είδος συσκευασιών και ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά, εισαγόμενες και εγχώριας παραγωγής (ξεχωριστή αναφορά) για την τελευταία τριετία. Ο συσκευαστής/ες επιπλέον να αναφέρουν το είδος και τις ποσότητες των αγαθών που συσκευάζει (ανά έτος την τελευταία τριετία)
 3. Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

3. Σκοπός – στόχοι του ατομικού/συλλογικού συστήματος. Θα πρέπει να αναλύεται ο σκοπός και να αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον να γίνεται αναφορά στις μεθόδους (συνοπτικά) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων (στο σύνολο και ανά υλικό).

 

4. Εμβέλεια του συστήματος. Θα πρέπει να δίνονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, στον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, στην πυκνότητα πληθυσμού κ.ά.

Ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται για τις περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

 

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης . Η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται/νονται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να περιγράφεται/ονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα: α) με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/824/17-5-96 (ΦΕΚ 1016Β), β) με τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και γ) τους διαχρονικούς στόχους.

 

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 1. Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
 2. Αναμενόμενα αποτελέσματα
 3. Μεθοδολογία υλοποίησης
 4. Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / μηχανολογικός εξοπλισμός
 5. Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής – εξοπλισμού
 6. Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος – νέες θέσεις εργασίας
 7. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του συστήματος -περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση- αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας κ.ά.
 8. Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας.
 9. Οικονομικά στοιχεία όπως, περιγραφή της διάρθρωσης των κεφαλαίων του συστήματος, περιγραφή του επενδυτικού προγράμματος, προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα κ.τ.λ.. Επίσης σε περίπτωση που προβλέπεται τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει να προσκομίζεται εκδήλωση ενδιαφέροντος από επίσημο τραπεζικό φορέα για χρηματοδότηση. Επιπλέον θα πρέπει το κυκλοφορούν ενεργητικό να είναι μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του συστήματος και το μετοχικό του κεφάλαιο να είναι μεγαλύτερο από τα μακροπρόθεσμα δάνεια του.

Ειδικά για τα συλλογικά συστήματα απαιτείται επίσης:

 • Ανάλυση του τρόπου προσδιορισμού της χρηματικής εισφοράς και ακριβής καθορισμός των οικονομικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων. Βασικά κριτήρια αποτελούν: α) ο όγκος και το βάρος της συσκευασίας, β) η ποσότητα και η σύνθεση των παραγομένων αποβλήτων και γ) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών
 • Κριτήρια βιωσιμότητας.

 

7. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης. Για τα συλλογικά συστήματα απαιτούνται και αντίγραφα συμβάσεων των συμμετεχόντων στο σύστημα διαχειριστών.

 

8. Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 αυτού, τίθεται υποχρέωση στους ΟΤΑ για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι η κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΚ, έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, ώστε με τον καθορισμό νέων ποσοτικών στόχων για την αξιοποίηση και ανακύκλωση κάθε επί μέρους υλικού των αποβλήτων των συσκευασιών και την πρόβλεψη της λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών, να διασφαλίζεται πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά η επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Η οδηγία 2004/12 /ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β) .

ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας. Για το ένα από αυτά, το ΣΣΕΔ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», το ΔΣ του ΕΟΑΝ με την υπ. αριθμ. 380/12-4-2012 Απόφασή του , έχει ανακαλέσει την έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.
Με την υπ’αριθ. 2480/2014 απόφαση του Συμβούλιου Της Επικρατείας, έγινε δεκτή η αίτηση της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.». Ακυρώνει την από 22.11.2013 απόφαση – θέμα 3ο – του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Α.Π. 2112/29.11.2013) κατά το μέρος με το οποίο ανακλήθηκε εκ νέου η 193471/31-12-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και αναπέμπει τη υπόθεση στη Διοίκηση σύμφωνα με το αιτιολογικό.

 

1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΕΑΑ Α.Ε

Με την υπ’ αριθμό 106453/2003 (ΦΕΚ 391 Β’) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ όπως αυτή τροποποίθηκε από την Υ.Α. 118019/09, (634/Β/6.4.09). Στο μετοχικό κεφάλαιο του συστήματος συμμετέχουν με ποσοστό 65% οι Υπόχρεοι Διαχειριστές (μέσω της εταιρείας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») και με 35% οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (μέσω της ΚΕΔΚΕ). Σήμερα, με το σύστημα συνεργάζονται 1.651 υπόχρεες εταιρείες. Η πλειονότητα των εισφορών προέρχονται από τον κλάδο τροφίμων και ποτών και αναψυκτικών.

Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και το πεδίο εφαρμογής του αφορά τα απόβλητα μη επικίνδυνων συσκευασιών. Η κύρια δράση του αφορά στην ανάπτυξη των μπλε κάδων στους οποίους εναποτίθενται τα απόβλητα συσκευασίας. Επιπλέον, το σύστημα απογράφει και επιδοτεί τα συλλεγόμενα βιομηχανικά–εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και υλοποιεί ειδικές δράσεις. Σημειώνεται ότι στους μπλε κάδους ανακυκλώνεται και το έντυπο χαρτί, χωρίς να υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση για το Σύστημα.

Για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών έχει αναπτύξει τέσσερις κατηγορίες δράσεων:

Α. Χρηματοδότηση και ανάπτυξη του δικτύου των μπλε κάδων σε συνεργασία με τους ΟΤΑ , για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τα δημοτικά απόβλητα. Η μεθοδολογία συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας, έγκειται στην εναπόθεση από τους πολίτες σε μπλε κάδους με ειδική σήμανση, των χρησιμοποιημένων συσκευασιών που συμμετέχουν στο σύστημα, όπως π.χ κουτάκια από μπίρα ή αναψυκτικά, γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, τρόφιμα, ή απορρυπαντικά, λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα ή κονσέρβες, χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων και χαρτοκιβώτια. Οι μπλε κάδοι τοποθετούνται σε διάφορα επιλεγμένα σημεία των δήμων, με τη συμμετοχή των ΟΤΑ.

Το ΣΣEΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τον σκοπό αυτό διανέμει στους δημότες των περιοχών, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης, μια ειδική επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα 35 λίτρων, που συνοδεύεται από το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κάτοικοι οφείλουν να αποθηκεύουν στη συγκεκριμένη τσάντα όλες τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες άδειες και καθαρές.

Οι συλλεγόμενες συσκευασίες μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Για τη διαλογή των συσκευασιών λειτουργούν 28 ΚΔΑΥ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα το σύστημα συνεργάζεται με 679 Δήμους (προ «Καλλικράτη») και παρέχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε περίπου 8 εκ. κατοίκους σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Β. Παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), με σκοπό την ανακύκλωση/αξιοποίηση τους.

Γ. Ειδικές Δράσεις που στοχεύουν στη συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας από μεγάλους παραγωγούς και γενικώς σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων π.χ ξενοδοχεία, πλαζ, εστιατόρια κλπ., με έμφαση στις πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες.

Δ . Συμβάσεις με δημοτικούς ή μη φορείς (π.χ. τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων ν. Αττικής – ΕΣΔΚΝΑ).

 

2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. -ΚΕΠΕΔ ΑΕ»

Το ΚΕΠΕΔ ΑΕ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 105857/2003 ( ΦΕΚ 391 Β’ ) Υπουργική Απόφαση και δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Με το ΚΕΠΕΔ έχουν συμβληθεί μέχρι το τέλος του 2010 170 υπόχρεες εταιρείες , που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 95% της αγοράς λιπαντικών .

Η διαχείριση των μεταλλικών και ξύλινων αποβλήτων συσκευασίας λιπαντικών γίνεται σε συνεργασία με εργολάβους, οι οποίοι πραγματοποιούν αποκομιδή σε όλη τη χώρα. Οι πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που τοποθετούνται κυρίως στους χώρους των συνεργείων και πρατηρίων καυσίμων. Επίσης τοποθετούνται ειδικοί κάδοι (containers) 10-35 m 3 σε βιομηχανίες.

Με σκοπό την ενημέρωση των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών το σύστημα συμμετέχει σε διάφορες ημερίδες, εκθέσεις και προγραμματίζει ενημερώσεις σε σχολεία αλλά και συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το σύστημα δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 40 νομούς της χώρας και συνεργάζεται με περίπου 1.100 σημεία παραγωγής πανελλαδικά.

 

3. Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 193471/2008 ( ΦΕΚ 2711 Β΄ ) Υπουργική Απόφαση. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 και δραστηριοποιείται συμπληρωματικά στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος του συστήματος είναι η δημιουργία συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τη χρήση μηχανημάτων αντίστροφης πώλησης συσκευασιών (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης), για την ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων συσκευασιών και χαρτιού-χαρτονιού, προσφέροντας ανταποδοτικό κίνητρο στους καταναλωτές, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συμβεβλημένα καταστήματα ή να το προσφέρουν υπέρ ενός κοινωφελούς σκοπού. Επιπλέον το σύστημα απογράφει τα συλλεγόμενα εμπορικά – βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και υλοποιεί ειδικές δράσεις.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει εγκαταστήσει μέχρι το τέλος του 2010, 86 τέτοια κέντρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπου συλλέγονται τα απόβλητα συσκευασιών.

Tο ΔΣ του ΕΟΑΝ με την υπ. αριθμ. 380/12-4-2012 Απόφασή του έχει ανακαλέσει την έγκριση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
Με την υπ’αριθ. 2480/2014 απόφαση του Συμβούλιου Της Επικρατείας, έγινε δεκτή η αίτηση της «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.». Ακυρώνει την από 22.11.2013 απόφαση – θέμα 3ο – του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Α.Π. 2112/29.11.2013) κατά το μέρος με το οποίο ανακλήθηκε εκ νέου η 193471/31-12-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και αναπέμπει τη υπόθεση στη Διοίκηση σύμφωνα με το αιτιολογικό.

 

4. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.

Το ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων « ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ » εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 106156/2004 ( ΦΕΚ 1108 Β ) Υπουργική Απόφαση. Το σύστημα τοποθετεί σε καταστήματα της εταιρείας Μηχανήματα Αντίστροφης Πώλησης (Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης), στα οποία ο καταναλωτής επιστρέφει επαναχρησιμοποιούμενες γυάλινες συσκευασίες πολλαπλής χρήσης, καθώς και μεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες για ανακύκλωση και παίρνει ένα εγγυοδοτικό αντίτιμο ή προσφέρει το εγγυοδοτικό αντίτιμο υπέρ ενός κοινωνικού σκοπού.

ΣΤΟΧΟΙ


Στοιχεία για τα απόβλητα υλικά συσκευασίας που παρήχθησαν και ανακτήθηκαν στη χώρα το έτος 2018 όπως επικυρώθηκαν με την αριθ. 170.2/25-06-2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ:

Α. Παραγωγή Αποβλήτων Συσκευασίας για το έτος 2018

Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας εκτιμήθηκε σε 814.700 t για το έτος 2018, σημειώνοντας συνολική αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2017. Αναλυτικότερα στοιχεία για την εκτίμηση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό δίνονται στον πίνακα Α που ακολουθεί.

Πίνακας Α: Εκτίμηση Παραγόμενων Ποσοτήτων Αποβλήτων Συσκευασίας έτους 2018

Υλικό 2017 2018
Γυαλί 95.800 104.400
Πλαστικό 188.200 202.100
Χαρτί & Χαρτόνι 357.400 356.700
Μέταλλα Αλουμίνιο 21.700 21.900
Χάλυβας 64.800 66.100
Σύνολο 86.500 88.000
Ξύλο 53.000 57.500
Άλλα 5.600 6.000
ΣΥΝΟΛΟ 786.500 814.700

Τα στοιχεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας για το έτος 2017 αντλήθηκαν από την ετήσια έκθεση που κατατέθηκε στην Ε.Ε. για το αντίστοιχο έτος.

Η εκτίμηση για την μείωση / αύξηση των ποσοτήτων για το έτος 2018, βασίστηκε στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συσκευασίας που δηλώθηκαν στο ΕΜΠΑ το 2018 σε σχέση με το 2017 από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο ΕΜΠΑ παραγωγών συσκευασίας.

B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πίνακας Β: Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας (σε τόνους) που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2018

Υλικό Παραγόμενα απόβλητα συσκευασίας Ανακύκλωση υλικών ‘Άλλες μορφές Ανακύκλωσης Ανάκτηση ενέργειας Σύνολο ανάκτησης & αποτέφρωσης % Ανακύκλωση % Ανάκτηση
Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση
Γυαλί 104.400 34.390 0 0 34.390 60 32,9
Πλαστικό 202.100 80.420 0 0 80.420 22,5 39,8
Χαρτί& Χαρτόνι 356.700 326.280 0 0 326.280 60 91,5
Μέταλλα Αλουμίνιο 21.900 7.570 0 0 7.570 34.6
Χάλυβας 66.100 55.520 0 0 55.520 84,0
Σύνολο 88.000 63.090 0 0 63.090 50 71,7
Ξύλο 57.500 2.800 11.080 0 13.880 15 24,1
Άλλα 6.000 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 814.700 506.980 11.080 0 518.060 55 63,6 60 63,6

Τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των τεσσάρων (4) ΣΕΔ Αποβλήτων Συσκευασίας (ΕΕΑΑ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΕΠΕΔ, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) για το έτος 2018, μετά από αξιολόγηση και επεξεργασία από τις δηλωθείσες ποσότητες για το προαναφερόμενο έτος και αντίστοιχη προσαρμογή των ποσοτήτων.

Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πλαστικά μιας χρήσης (SUP) (C216/7-6-2021)

Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

 

CELEX_52021XC0607(03)_EL_TXTΚατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019 904

ΟΔΗΓΙΑ 2019/904/ΕΕ (L155/5-6-2019)

σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

 

CELEX 32019L0904 EL TXT

Ν.4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α/20-10-2020)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

Συνημμένο

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/40480/886 (ΦΕΚ 1639/Β/30-4-2020)

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2812) «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015»

Συνημμένο

Εκτελεστική Απόφαση 2019/665/ΕΕ (L112/26-4-2019)

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Συνημμένο

Οδηγία 2018/852/ΕΕ (L 150/14-06-2018)

Για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο έως την 5 Ιουλίου 2020.

Συνημμένο

Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/08-11-2017)

Τροποποίηση του ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12.

Συνημμένο

ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 812/Β/10-8-2017)

Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.

Συνημμένο

ΚΥΑ 39200/2015 (ΦΕΚ 2057/Β/18-09-2015)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ (Β΄1625), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/56/ΕΕ … και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ειδικότερα το άρθρο 3 «Ειδική διάταξη»

Συνημμένο

Οδηγία 2015/720/ΕΕ (L 115/06-05-2015)

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 180036/952/2017 (ΦΕΚ 812/Β/10-8-2017)

Συνημμένο

Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) .

Ειδικότερα το άρθρο δέκατο τέταρτο «Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης» και το άρθρο δέκατο πέμπτο «Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννομες συνέπειες του ν. 2939/2001»

Συνημμένο

ΚΥΑ 54461/1779/E.103/2013 (ΦΕΚ 2500/Β/04-10-2013)

Αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ΄αρίθμ.9268/469/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (286 τ. Β’), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/2/ΕΕ

Συνημμένο

ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883/Β/01-08-2013)

Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα το άρθρο 29 «Διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων»

Συνημμένο

Οδηγία 2013/2/ΕΕ (L 37/08-02-2013)

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 54461/1779/E.103/2013 (ΦΕΚ 2500/Β/04-10-2013)

Συνημμένο

ΚΥΑ Ζ3-1531/2012 (ΦΕΚ 1306/Β/18-04-2012)

Καθορισμός προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Συνημμένο

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10.

Συνημμένο

ΚΥΑ 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007)

Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2939/2001 καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/340/ΕΚ (L 125/12-05-2006)

Για την τροποποίηση της απόφασης 2001/171/ΕΚ με σκοπό την παράταση της ισχύος των όρων παρέκκλισης για γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

Συνημμένο

Απόφαση 2005/270/ΕΚ (L 86/05-04-2005)

Για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Συνημμένο

Ανακοίνωση 2005/C 44/13 (C 44/19-02-2005)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Συνημμένο

Οδηγία 2004/12/ΕΚ (L 47/18-02-2004)

που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 9268/469/2007(ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007)

Συνημμένο

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14.

Συνημμένο

Απόφαση 2001/171/ΕΚ (L 62/02-03-2001)

Για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης για γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

Συνημμένο

Απόφαση 99/177/ΕΚ (L 56/04-03-1999)

Σχετικά με την καθιέρωση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών

Συνημμένο

Απόφαση 97/622/ΕΚ (L 256/19-09-1997)

Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των αποβλήτων (εφαρμογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου)

Συνημμένο

Απόφαση 97/129/ΕΚ (L 50/20-02-1997)

Για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών.

Συνημμένο

Οδηγία 94/62/ΕΚ (L 365/31-12-1994)

Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

Συνημμένο

Κοινοποίηση