Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα.(παρ. 6, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris