Σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά  μέρη.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris