Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει

Συνημμένο

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris