Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018,

για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά

με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(L 150)…

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22.9.2021

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris