Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77700/2562/7.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης” (Ε.Ο.ΑΝ.)» (Β’ 4831).

Συνημμένο

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris