Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ 116/2004 (Α’ 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris