Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (945 Β’), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris