«1.Πρόεδρος του ΔΣ ορίζεται μεταβατικά ο Γεώργιος Βρεττάκος, με αναπληρωτή τον Βέργαδο Δημήτρη του Ιωάννη, Χημικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 20, 21 και 22 του ν. 4735/2020, όπως ισχύουν, για την επιλογή και τον ορισμό νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

  1. Νικόλαος Ασλάνογλου του Αλεξάνδρου, μέλος της επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καλλιαμπέτσο του Κωνσταντίνου, μέλος της επταμελούς Γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ως εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
  2. Διευθύνων Σύμβουλος, ορίζεται μεταβατικά ο Νικόλαος Χιωτάκης του Γεωργίου, Γεωπόνος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Κορίλλη του Ανάργυρου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 595837), Χημικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται

στα άρθρα 20, 21 και 22 του ν. 4735/2020, όπως ισχύουν, για την επιλογή και τον ορισμό νέου Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)».

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-65706_4190_ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris