ΚΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)…

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81492/1651

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του

κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150)….

 

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1651_4382Β_22.9.2021

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018,

για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά

με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ

σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(L 150)…

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_81492_1650_ΦΕΚ 1650_4382Β_22.9.2021

ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)

Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις

Συνημμένο

Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/A/14-4-2014)

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Ειδικότερα το άρθρο 64

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ οικ. 11560/22-2-2013

Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό SHREDDER (OTKZ, AHHE)

Συνημμένο

ΥΑ αρ.οικ. 133480 (ΦΕΚ 2711/Β/15-11-2011)

Τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004

Συνημμένο

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/3-2-2006)

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α ́ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003

Συνημμένο

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 & 2002/96

Συνημμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος

 

CELEX_32017R0699_EL_TXT

Απόφαση 2006/690/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2018/849/ΕΚ

Τροποποιημένη Οδηγία  2006/66/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2012/19/ΕΕ

Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2011/65

Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Συνημμένο

Απόφαση 2008/385/ΕΚ

Για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2008/35/ΕΚ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/691/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/692/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/310/ΕΚ

Για τροποποίηση, με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2005/747/ΕΚ

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Απόφαση 2005/717/ΕΚ

Για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2005/618/EK

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2003/108/ΕΚ

Για τροποποίηση οδηγίας 2002/96 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών

Συνημμένο

Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2002/95/ΕΚ

Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Κοινοποίηση