ΚΥΑ Η.Π.23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014)

Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις

Συνημμένο

Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/A/14-4-2014)

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Ειδικότερα το άρθρο 64

Συνημμένο

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ οικ. 11560/22-2-2013

Διαχείριση υπολείμματος που προκύπτει από τον τεμαχισμό SHREDDER (OTKZ, AHHE)

Συνημμένο

ΥΑ αρ.οικ. 133480 (ΦΕΚ 2711/Β/15-11-2011)

Τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004

Συνημμένο

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/3-2-2006)

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α ́ 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003

Συνημμένο

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004)

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 & 2002/96

Συνημμένο

Απόφαση 2006/690/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2018/849/ΕΚ

Τροποποιημένη Οδηγία  2006/66/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2012/19/ΕΕ

Σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2011/65

Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Συνημμένο

Απόφαση 2008/385/ΕΚ

Για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2008/35/ΕΚ

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/691/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/692/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2006/310/ΕΚ

Για τροποποίηση, με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2005/747/ΕΚ

Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Απόφαση 2005/717/ΕΚ

Για την τροποποίηση με στόχο την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Απόφαση 2005/618/EK

Για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ

Συνημμένο

Οδηγία 2003/108/ΕΚ

Για τροποποίηση οδηγίας 2002/96 σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΑΗΗΕ από χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών

Συνημμένο

Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συνημμένο

Οδηγία 2002/95/ΕΚ

Σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Συνημμένο

Κοινοποίηση