Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331_ΦΕΚ 3883/Β/21.7.2022

Aρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS) για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί.

ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_76254_1331_ΦΕΚ_3883Β_21.07.2022-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ-DRS

Τέλος ανακύκλωσης σε Συσκευασίες PVC

Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1061 (ΦΕΚ 2479/Β/20.5.2022)

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/

2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού»

 

Από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων

περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης.

  1. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.
  2. Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης είναι οι επιχειρήσεις που

πωλούν προϊόντα των οποίων η συσκευασία περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

  1. Η δήλωση απόδοσης του τέλους ανακύκλωσης υποβάλλεται στη φορολογική διοίκηση, κάθε τρίμηνο,

έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά.

ΤΕΛΟΣ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ_PVC_ΦΕΚ2479_20.5.2022

NOMOΣ 4843/Α/ 20.10.2021

 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (…) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4819/2021

ΦΕΚ Α 193 20.10.2021 (Ν4843 2021)

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της

οδηγίας 99/31/ΕΚ (…)

ΚΥΑ_ΥΠΕΝ_ΔΔΑ_90439_1846_ΦΕΚ 4514Β_30.9.2021

N. 4819/2021 (Α’ 129)

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»

ΦΕΚ Α 129_23.07.2021 (Ν.4819_2021)

ΚΥΑ 930-2019 (ΦΕΚ 1277/Β/15-4-2019)

Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Συνημμένο

Οδηγία 2018/851/ΕΚ

Τροποποιημένη Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Συνημμένο

Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017)

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Συνημμένο

Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) .

Ειδικότερα τα άρθρα 14, 15

Συνημμένο

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Στο Άρθρο 46 η μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)

Συνημμένο

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10

Συνημμένο

ΥΑ 116570 (ΦΕΚ 769/Β/28-4-2009)

Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Συνημμένο

ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408/Β/5-3-2009)

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής

Συνημμένο

ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916/ Β/24-12-2004)

Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες

Συνημμένο

ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849/Β/9-6-2004)

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Συνημμένο

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22-12-2003)

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης

Συνημμένο

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14

Συνημμένο

Κοινοποίηση