ΚΥΑ 930-2019 (ΦΕΚ 1277/Β/15-4-2019)

Κανονισμός Τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Συνημμένο

Οδηγία 2018/851/ΕΚ

Τροποποιημένη Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Συνημμένο

Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017)

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Συνημμένο

Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) .

Ειδικότερα τα άρθρα 14, 15

Συνημμένο

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012)

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος. Στο Άρθρο 46 η μετονομασία του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)

Συνημμένο

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10

Συνημμένο

ΥΑ 116570 (ΦΕΚ 769/Β/28-4-2009)

Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Συνημμένο

ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 (ΦΕΚ 408/Β/5-3-2009)

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής

Συνημμένο

ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 1916/ Β/24-12-2004)

Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες – επιτηδευματίες

Συνημμένο

ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 849/Β/9-6-2004)

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Συνημμένο

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/22-12-2003)

Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης

Συνημμένο

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14

Συνημμένο

Κοινοποίηση