ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2128/1169 (ΦΕΚ 2263/Β/21-04-2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/77700/2562/7.9.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης” (Ε.Ο.ΑΝ.)» (Β’ 4831).

Συνημμένο

 

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/7700/2562 (ΦΕΚ 4831/Β/14-09-2022)

Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.).

Συνημμένο

 

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123154/5481 (ΦΕΚ 972/Β/21-03-2020)

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/13.4.2018 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)» (Β΄ 1370).

Συνημμένο

Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/08-11-2017)

Τροποποίηση του ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Ειδικότερα τα άρθρα 19, 20

Συνημμένο

Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214/Α/02-10-2014)

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των … με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση … η οποία κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296)

Συνημμένο

Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012)

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ειδικότερα το άρθρο 46 «Θέματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.»

Ειδικότερα το άρθρο 12 «Χρόνος εμπειρίας ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)»

Συνημμένο

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010)

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις.

Συνημμένο

ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228/Α/07-11-2008)

Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).

Συνημμένο

ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154/Α/31-07-2008)

Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών.

Συνημμένο

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001)

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 24

Συνημμένο

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18857/1813 (ΦΕΚ 144/ ΥΟΔΔ 22.2.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

 

2023.02.22_ΦΕΚ-144_ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-18857-1813_Τροποποίηση_ΔΣ

 

ΦΕΚ/141/ΥΟΔΔ/1.3.2022

Διόρθωση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032725_διορθωση_ΦΕΚ/141/ΥΟΔΔ/1.3.2022_ΔΣ_ΕΟΑΝ.pdf

ΦEK 69/ΥΟΔΔ/7.2.2022

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/ 88395/11229/4-12-2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 729).

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-10032725_ΦΕΚ-69-ΥΟΔΔ_7.2.2022

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190 (ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12- 2018), όπως ισχύει.

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-65706_4190_ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021

ΦΕΚ 331/ΥΟΔΔ/4.5.2020

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018

απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως ισχύει.

Συνημμένο

ΦΕΚ 1007/ΥΟΔΔ/28.11.2019

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018).

Συνημμένο

ΦΕΚ 922/ΥΟΔΔ/4.11.2019

ΥΑ 97893/11210/4.11.2019  Τροποποίηση της ΥΑ 88395/11229/4.12.2018 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Συνημμένο

ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/7.12.2018

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Συνημμένο

ΦΕΚ 182/ΥΟΔΔ/5.4.2016

Διόρθωση του ΦΕΚ 178/2016 το οποίο τροποποιεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ.

Συνημμένο

ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ/1.4.2016

Αριθμ. οικ. 15033/2016 Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Συνημμένο

ΦΕΚ 872/ΥΟΔΔ/30.11.2015

Αριθμ. οικ. 51515/2015 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Συνημμένο

ΦΕΚ 174/ ΥΟΔΔ/ 18.4.2013

YA 23153/ΥΟΔΔ/18.4.2013 Τροποποίηση της 20878/26−4−2012 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Συνημμένο

ΦΕΚ 216 / Υ.Ο.Δ.Δ./30.04.2012

Συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.

Συνημμένο

Κοινοποίηση