ΚΥΑ οικ.35088/2017 (ΦΕΚ 3250/Β/15-09-2017)

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3072) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος IV της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει

Συνημμένο

 

Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016)

Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 21 «Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων»

Συνημμένο

ΚΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016)

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αντιστοίχιση στο Παράρτημα IV – «Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»

Συνημμένο

ΚΥΑ οικ.18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/26-04-2016)

Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στη Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4042/2012, όπως ισχύει

Συνημμένο

Κοινοποίηση