Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 24

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris