Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 69 «Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81)».

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris