Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris