Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 4Β παρα 11, 12, 13, 14

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris