Οδηγία (ΕΕ) 2024/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2024, για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (διαθέσιμη στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj/ell

OJ_L_202400884_EL_TXT

 

Κοινοποίηση
Written by Nikos Koumoundouros