για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 54461/1779/E.103/2013 (ΦΕΚ 2500/Β/04-10-2013)

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris