Οι αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ σύμφωνα με το αρ. 95 παρα 4, ν. 4819/2021 είναι:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέτρα πρόληψης και προγράμματα εναλλακτικής

διαχείρισης προϊόντων και αποβλήτων και μεριμνά για την εφαρμογή τους.

β) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Παρακολουθεί και ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πορεία υλοποίησης των

ποσοτικών στόχων, που τίθενται στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης και, σε περίπτωση παρεκκλίσεων,

εισηγείται μέτρα επίτευξης.

δ) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των φορέων των Συστημάτων Εναλλακτικής

Διαχείρισης (ΣΕΔ).

ε) Απευθύνει προς τους φορείς ΣΕΔ και τους παραγωγούς οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος.

στ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και βεβαιώνει τα διοικητικά πρόστιμα.

ζ) Εποπτεύει τη λειτουργία και την επίδοση των ΣΕΔ.

η) Μεριμνά για τη δημιουργία και την τήρηση βάσεων δεδομένων για προϊόντα που υπάγονται στην αρχή της

διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και για τα απόβλητα αυτών.

θ) Εκτελεί και εφαρμόζει εθνικά ή ενωσιακά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του

παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ).

ι) Εκπονεί, αναθέτει ή και χρηματοδοτεί έρευνες και μελέτες που εξυπηρετούν τον σκοπό του.

ια) Οργανώνει συνέδρια, ημερίδες, δράσεις ενημέρωσης και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ιβ) Διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους.

ιγ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των Περιφερειών, των Δήμων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως

αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και του ιδιωτικού τομέα για

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει

τη συνδρομή του, όταν απαιτείται για τα προϊόντα και απόβλητα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οργανισμού.

ιδ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή

πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.

ιε) Διαμορφώνει προγράμματα για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας από το τέλος ταφής

του άρθρου 38, το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς

και την εισφορά της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’ 200), που στοχεύουν στη μείωση των

επιπτώσεων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρόληψης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονο-

μίας. Τα προγράμματα καταρτίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. και η χρηματοδότηση των δράσεων λαμβάνει χώρα κατόπιν αιτή-

σεων και έγκρισης ένταξης αυτών στα προγράμματα.

ιστ) Αξιολογεί και επιλέγει προτάσεις και τα προς χρηματοδότηση προγράμματα, παρακολουθεί και διασφαλίζει την υλοποίησή τους.

ιζ) Διενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω

δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών

από το περιβαλλοντικό τέλος του άρθρου 79 και το τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και την εισφορά

της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

ιη) Οργανώνει και παρακολουθεί τα προγράμματα, τα

μέτρα και τις δράσεις της περ. ιε’, μεριμνά για τη δημοσιότητά τους, καθώς και για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων

για την εκτέλεσή τους.

κ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 38

με την ιεράρχηση των αποβλήτων του άρθρου 4 και τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα οικεία Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα των Συλλογικών Συστημάτων

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

κα) Καταρτίζει και δημοσιεύει ετήσιο οικονομικό απολογισμό του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 79

και του τέλος ανακύκλωσης του άρθρου 80, καθώς και της εισφοράς της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

κβ) Επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηματοδοτεί Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσωπα

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες του δημόσιου

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, για

την εφαρμογή των δράσεων και των προγραμμάτων από το περιβαλλοντικό τέλος των άρθρων 79 και 80, καθώς

και την εισφορά της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020.

κγ) Εξειδικεύει τη δομή και τις προδιαγραφές σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των κρι-

τηρίων αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και

ελέγχου της εφαρμογής τους.

κδ) Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων για τη διαμόρφωση της κοστολόγησης και τιμολόγησης των

ΦοΔΣΑ, καθώς και την οικονομική αποδοτικότητα και τη συμβατότητα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις των αποφάσεων και δράσεων των ΦοΔΣΑ.

κε) Ελέγχει την ορθή και έγκαιρη καταβολή του τέλους ταφής από τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 38.

κστ) Η επίλυση διαφορών μεταξύ Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3

του άρθρου 89.

Κοινοποίηση