• Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Τα προγράμματα και τα μέτρα πρόληψης της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • Τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
  • Την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • Επί μέρους προγράμματα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
  • Παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους ποσοτικούς στόχους
  • Την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • Την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών
  • Την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία.
  • Την επιβολή κυρώσεων και την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου
 • Εγκρίνει τους όρους λειτουργίας των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ)
 • Εποπτεύει τους φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ατομικών ή συλλογικών) καθώς και τους εμπλεκόμενους με την εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση φορείς
 • Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων και άλλων προϊόντων
 • Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό ΠΕΝ σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετημάτων αρμοδιότητάς του
 • Συλλέγει στοιχεία και υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων ετήσια έκθεση προγραμματισμού και ετήσια απολογιστική έκθεση
 • Δημιουργεί βάσεις δεδομένων για συσκευασίες και άλλα προϊόντα και απόβλητά τους και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους νόμιμους κατόχους σχετικών πιστοποιητικών και δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του κοινού
 • Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και συμμετέχει σε έρευνες που υπηρετούν το σκοπό του
 • Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται:
  • στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • στη νόμιμη χρήση της σήμανσης
  • στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου
 • Επιβάλλει κυρώσεις (Ποινικές και Διοικητικές) μετά τη βεβαίωση των παραβάσεων
 • Συμμετέχει σε εθνικά ή ευρωπαϊκά  προγράμματα για την υλοποίηση των στόχων του νόμου
 • Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται
 • Συνάπτει συμφωνίες με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος
 • Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοινών προγραμμάτων
 • Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί
 • συσκευασιών και οι άλλων προϊόντων
 • Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διαχειρίζεται τους πόρους του Οργανισμού
Κοινοποίηση