Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) με ειδική εξουσιοδότηση:

 • Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • Την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τη διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • Επί μέρους προγράμματα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
  • Παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους ποσοτικούς στόχους
  • Την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • Την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών
  • Τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
  • Ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων
  • Την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία.
  • Την επιβολή κυρώσεων και την λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου
  • Προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς
 • Χορηγεί:
  • Εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
  • Πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
 • Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης συστημάτων και άλλων προϊόντων
 • Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό ΠΕΝ σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου
 • Καταρτίζει και υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου
 • Δημιουργεί βάσεις δεδομένων για συσκευασίες και άλλα προϊόντα και απόβλητά τους και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους νόμιμους κατόχους σχετικών πιστοποιητικών και δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του κοινού
 • Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του
 • Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται:
  • στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
  • στη νόμιμη χρήση της σήμανσης
  • στα οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στα τεχνικά στοιχεία και σε κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
  • στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου
 • Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση
 • Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε.
 • Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται
 • Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή/και συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών/άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος νόμου
 • Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως κατάρτιση κοινών προγραμμάτων
 • Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού
Κοινοποίηση